Blidensol-styret tapte hijab-saken

Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at uniformsreglementet til Blidensol sykehjem er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Vedtaket ble fattet torsdag ettermiddag.

Dermed er det klart at driftsstyret ved Blidensol sykehjem ikke har fått medhold i sin klage på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse.

Kan bære hijab

En samlet nemnd er kommet til at diskrimineringsvernet også omfatter bæring av hijab.

Nemndas vedtak er avsagt under dissens. 4 av 5 medlemmer står bak nemndas vedtak.

– Det er gledelig at det var dissens i saken, men vi er selvsagt skuffet over dommen. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken før styret har kommet sammen og snakket om det, sier Thomas Middelthon, styremedlem og talsperson for driftsstyret ved Blidensol sykehjem.

Blidensol sykehjem hadde frem til 2. desember i fjor ikke eget uniformsreglement. Men etter at administrasjonen hadde utlevert hijab sammen med uniform for de ansatte som ønsket det, reagerte driftsstyret, og besluttet at alle ansatte ved sykehjemmet (i kontakt med beboerne) skal bruke arbeidsantrekk som er utlevert fra sykehjemmet. I vedtaket fra driftsstyret ble det slått fast at det ikke er tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinaskjerf.

Begrunnelsen for dette vedtaket er beboernes velvære. Dersom det brukes klesplagg som er ukjente for pasienten, som for eksempel hijab, turban eller palestinaskjerf, kan dette skape forvirring og utrygghet, mener driftsstyret ved institusjonen.

2. september 2016 vedtok driftsstyret uniformsreglementet slik det var foreslått fra styret i Pleiehjemsforeningen i Rogaland. Dette vedtaket ble avsagt med dissens. 4 stemte for, mens tre stemte imot.

Grunnlovsvern

I Likestillings- og diskrimineringsnemnda er også sakens rettslige side vurdert. Det nasjonale diskrimineringsvernet er nedfelt i Grunnloven. Statens generelle forpliktelse til å sikre menneskerettighetene og å forhindre ikke-diskriminering fremgår av Grunnlovens paragraf 92 og paragraf 98. I Grunnlovens paragraf 16 står det at «Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse».

Og i Diskrimineringslovens paragraf 6 står det at «Diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt.»

Nemnda har også sett på retts- og forvaltningspraksis.

Ikke rettslig prøvet

Spørsmålet om diskrimineringsvernets rekkevidde ved personers bruk av religiøse holdeplagg har ikke vært bragt inn for domstoler i Norge. Enkeltsaker om bruk av slike plagg har imidlertid vært gjenstand for behandling av likestillingsombudet og nemnda.

Nemnda viser til flere eksempler i sin redegjørelse som munner ut i vedtaket.

I 2006 ønsket en muslimsk kvinne å bruke hijab i jobb ved Oslo Plaza. Uniformsreglementet ved hotellet tillot ikke slike hodeplagg, og kvinnen unnlot derfor å inngå arbeidskontrakt med hotellet. Nemnda konkluderte med at det forelå brudd på Likestillingsloven.

Rådet for sykepleieetikk ga i desember 2016 en uttalelse om bruk av hijab i sykepleieyrket. Rådet besluttet, mot én stemme, at hijab kan aksepteres som en del av sykepleiers arbeidsantrekk.

Les også

Avgjørelse i Blidensol-saken kommer om noen uker

Kvinnen klaget

En kvinne som er ansatt ved sykehjemmet, og som selv bruker hijab, klaget hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem inn for Likestillings-og diskrimineringsonbudet (LDO). Der fikk hun medhold. Ombudet har slått fast at det er lovstridig å nekte en arbeidstaker å bruke hijab. Men styret ved sykehjemmet klaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Der ble saken behandlet tirsdag 7. mars.

Driftsstyret ved Blidensol sykehjem har argumentert for at det ikke er diskriminering å nekte ansatte å bruke hijab når de er på jobb ved sykehjemmet.

Les også

Mener det er grunnlag for heving av driftsavtalen med Blidensol sykehjem

Enig med ombudet

Det er nå slått fast i nemnda at dette er diskriminerende. Avgjørelsen er i tråd med LDO’s uttalelse.

Under den åpne delen av møtet i nemnda 7. mars, sa nestleder i driftsstyret ved sykehjemmet, Kirsten Smedvig at sykehjemmet vil ha en nøytral uniform for sine ansatte. Hun deltok på telefon fra Stavanger under nemndas møte i Oslo. Der understreket hun at det har vært reaksjoner både fra pårørende og andre ansatte på hijab-bruken, og at hijab er et religiøst symbol som de ikke ønsker ved sykehjemmet.

Publisert: