Ketil Solvik-Olsen (Frp) drar inn 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

Regjeringen vil ha ny bomring på Nord-Jæren fra 2018, åpner for trolleybuss, varsler kamp om milliarder og godtar 44 kroner per passering.

(F.v.) Ole Ueland (H), Kristine Enger (Ap), Stanley Wirak (Ap), Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Christine Sagen Helgø (H) under workshop om utslippsfrie busser på Litteraturhuset i Oslo. Her ble bussteknologi diskutert før Bypakke Nord-Jæren kommer i 2018.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det kommer fram i finansieringsopplegget som gikk gjennom statsråd på Slottet fredag.

Forslaget som nå går til Stortinget, viser at Bypakke Nord-Jæren vil kunne hanke inn 25,2 milliarder bompengekroner.

Dette skal skje i 15 år fra starten av 2018 en gang.

Prisene blir 44 kroner i rushtiden (07–09 og 15–17) og 22 kroner utenfor for personbiltrafikken.

For tungtrafikken legges det opp til henholdsvis 55 og 110 kroner.

Det legges opp til 20 prosent rabatt for lette kjøretøy. Den kan kombineres med passeringstak (75 i måneden) og timesregel. Det blir imidlertid ikke lagt opp til rabatter for tunge kjøretøy over 3,5 tonn.

Les også

D-dag for bompengene: Bussvei og sykkelvei er «ulønnsomt»

Mer bruk av pisk?

Det legges til grunn såkalt nullvekst i personbiltrafikken fra og med den nye bompengeinnkrevingen starter.

Men det er ifølge Statens vegvesen ikke mulig å oppnå denne nullveksten bare gjennom de nye bomprisene. Det kan bety at bilister på Nord-Jæren må belage seg på mer bruk av pisk i form av andre innskjerpende tiltak.

Det er lagt opp til 38 bomstansjoner med énveisinnkreving.

Disse skal plasseres i fem soner:

 • Stavanger sentrum
 • Sandnes sentrum
 • Forus
 • Risavika
 • Flyplassområdet Sola

I tillegg er det lagt til grunn et ytre bomsnitt i Randaberg kommune.

Takstene skal evalueres og eventuelt justeres allerede etter ett års drift. Prisene skal ellers justeres i tråd med prisutviklingen.

Samferdselsdepartementet ber Stortinget om fullmakt til å kunne endre opplegget for bomstasjoner under forutsetning av lokal enighet og at endringene ikke svekker økonomien i bypakken.

Les også

Heier på busstopp inne på Kvadrat og sykehuset

Økte kostnader - igjen

Av dette er det forutsett at 21 milliarder vil gå til prosjekt og tiltak som skal henkte penger fra bomringen, 1,8 milliarder skal dekke finansieringskostnader, mens 2,4 milliarder går til innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.

Kostnadene for aktuelle prosjekter og tiltak i bypakken, slik den er vedtatt lokalt, gir kostnader på cirka 30 milliarder 2016-kroner.

I 2014 var opplegget beregnet å koste 24 milliarder 2014-kroner.

Dette innebærer nok en milliardsprekk - som overhodet ikke har gått Samferdselsdepartementet eller regjeringen hus forbi.

Departementet ber nå nemlig om en «sterk kostnadskontroll og valg av kostnadseffektive løsninger.»

I proposisjonen heter det at «sterkt fokus på kostnadskontroll og kostnadseffektive løsninger er en viktig forutsetning for suksess.»

(F.v.) Ole Ueland, Kristine Enger, Stanley Wirak, Ketil Solvik-Olsen og Christine Sagen Helgø møttes tidligere denne måneden for å drøfte bussteknologi. Nå må de bli enige om finansieringen av kollektivtrafikken.

Kampen om milliardbeløp starter nå

Når drift av kollektivtransport trekkes fra, er kostnadene nede i 27 milliarder. Her ligger det som trolig blir en knallhard milliardkamp i månedene framover.

For selv om Nord-Jæren har lagt inn kollektivdrift i bypakken, legges departementet til grunn at staten ikke bidrar til det «utover eventuelt tilskudd gjennom belønningsordningen.»

Les også

Rogaland ber regjeringen snu om trolleybusser

Samferdselsdepartementet viser til at drift av kollektivtransport er en fylkeskommunal oppgave.

Departementet vil komme tilbake til framtidige tilskudd i de kommende forhandlingene mellom staten og lokale myndigheter i det som nå har fått et nytt navn: Byvekstavtale for Nord-Jæren.

Politikerne på Nord-Jæren må være villig til å gi slipp på prosjekter hvis andre prosjekter får økte kostnader utover det som nå er lagt inn som antatte kostnader.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) har brukt lave driftskostnader blant begrunnelsen for trolleybuss. Ketil Solvik-Olsen (Frp) åpner under visse forutsetninger for å godta en slik løsning.

Åpning for trolley

I forhandlingene om en byvekstavtale skal alternative bussteknologier for nullutslipp bli tema.

Kostnadsfordelingen mellom stat og fylkeskommune skal bli vurdert i den sammenheng.

Dersom det er nødvendig for å realisere nullutslipp innen rimelig tid, skal det legges til grunn at den statlige finansieringsbiten også kan inkludere elektroinfrastruktur for trolleybuss.

Staten bekrefter at den vil ta halve kostnaden for bussveien i byvekstavtalen. Det understrekes at staten ikke vil finansiere fordyrende løsninger.

Det legges til grunn at elbiler vil få betalingsfritak i bomringen.

De viktigste tiltakene som skal hente penger fra bompengepakken er følgende:

 • Sykkelekspressvei mellom Stavanger og Sandnes via Forus.
 • Bussveien
 • Transportkorridor for næringslivet på vestsiden av de mest befolkningstette områdene (Transportkorridor vest).
 • Utbedring av E39 på strekningene Ålgård – Hove og Smiene – Harestad.
(F.v.) Ketil Solvik-Olsen (Frp), Tom-Christer Nilsen (H), Terje Moe Gustavsen, Konrad Pütz (Enova), Christine Sagen Helgø, Solveig Ege Tengesdal, Stanley Wirak, Ole Ueland, Kristine Enger og Rolf Roverud (skjult) under busseminar i Oslo. Nå venter forhandlinger mellom Nord-Jæren og staten.

Klar for forhandlinger

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er glad for at Bypakke Nord-Jæren nå kom «litt i 12. time».

– Står kampen nå om milliarder til kollektivdrift?

– Ja, blant annet. Fylkeskommunen har vedtatt at vi ikke skal bruke bompenger til drift av kollektivtilbud, men at staten skal ta det. Til tross for at vi sier det, sies det nå veldig tydelig at fylkeskommunen har ansvaret for drift. Samtidig sier de at det blir et tema i forhandlingene om en byutviklingsavtale, så da får vi ta det i forhandlingene, sier Tengesdal.

– Vi har bedt om at kollektivdrift blir en del av de ordinære fylkeskommunale rammene – i stedet for at det skal forhandles om i en byutviklingsavtale. Slik kan det bli mer forutsigbart. Det har vi spilt inn til Nasjonal transportplan (NTP), og dette vil bli et tema i forhandlingene.

– Departementet er tydelige på kravene om sterk kostnadskontroll. Kommentar?

– Det er ikke overraskende. Vi har vært opptatt av at de rammene som til slutt legges, er de rammene vi må forholde oss til. Hvis ikke vil det gå ut over de enkelte prosjektene i pakken. Risiko blir også et tema. Vi kan ikke uten videre godta kostnadsøkninger som skulle eventuelt komme etter pålegg fra staten.

– Er det overraskende at det åpnes for trolleybuss?

– Ja, litt overraskende ut i fra signalene. Jeg leser dette som at det åpnes for trolleyteknologi med visse forutsetninger. Nå er det fortsatt rom for å diskutere hva som er den beste løsningen, sier hun.

– Nå er det avgjørende at vi får en statlig finansiering som gjør at vi både klarer å bygge ut og realisere prosjektene som ligger i bypakken, og at belastningen for dem som skal bruke kollektiv-, gang-, sykkel- og vei-løsninger ikke blir for store. Hvis vi går for helt ny teknologi, mener jeg at vi må ha en høyere forventning til statlig finansiering, sier Tengesdal.

Hun har fått signaler om minst ett års byggetid for de nye bomstasjonene. Med rask stortingsbehandling kan det stemme bra med starten av 2018.

– Er bompenger kommet for å bli på Nord-Jæren?

– Det ligger hvert fall inne i Bypakke Nord-Jæren.

– For å spørre på en annen måte: Er det usannsynlig at bompenger forsvinner når Bypakke Nord-Jæren er ferdig?

– Nå er det lagt til grunn en innkrevingsperiode på 15 år. Det er vanskelig for meg å si hva som kommer ut av det. Det er tøft og en belastning for partiene og involverte å jobbe fram sånne bompengepakker. Det er en erkjennelse av at hvis vi skal få til nødvendige samferdselsprosjekter, er det vanskelig å unngå bompenger. Det er også uttrykk for at det koster å velge personbiler, sier Tengesdal.

Krever passeringstak for næringstrafikk

Geir Pollestad (Sp) regner med rent stortingsflertall for pakken. Han har likevel ankepunkter.

– Det er grunn til å tro at det blir tilnærmet enstemmighet i Stortinget, men dette blir dyrt for bilistene, sier han.

– Mest bekymret er jeg for at det ikke er noe passeringstak for tunge kjøretøy. Det kan bli ekstremt dyrt for næringslivet, håndverkere og budbiler. Det er noe vi må se på i stortingsbehandlingen. Ett av formålene er jo å redusere personbiltrafikken nettopp for å gi plass til næringstrafikken, sier lederen i næringskomiteen på Stortinget.

(F.v.) Stanley Wirak, Ketil Solvik-Olsen og Christine Sagen Helgø.

Færre parkeringsplasser?

At saken kommer til Stortinget nå, gjør at framdriften kan holdes, mener Christine Sagen Helgø (H).

Hun konstaterer et «greit» forhandlingsutgangspunkt.

– Det er positivt at de legger seg på det samme nivået på oss når det gjelder kostnader både til bussveien og andre prosjekter. Det er kanskje litt overraskende det de sier om teknologiløsning (trolley). Jeg tolker det dit hen at departementet ikke utelukker trolley, selv om vi får muligheten til å velge lokalt, sier Stavanger-ordføreren.

Hun trekker også fram at departementet ber om fullmakt til å kunne endre på opplegget for bomstasjoner. Det kan fange opp en del av striden som har gått på plassering av bomstasjoner i Stavanger.

– Er det bekymringsfullt at de i utgangspunktet ikke vil dekke kollektivdrift?

– Over tid vil dette gi økte driftskostnader. Vi vil selvfølgelig jobbe for mer penger til drift i forhandlingene, og så får fylkeskommunen gjøre beregninger om hva dette betyr i økte kostnader. Vi må sørge for at vi har råd til å drifte de investeringene vi gjør. Dette er et utgangspunkt for forhandlinger.

– En ganske smidig ekspedering fra departementet?

– Ja, dette er et greit utgangspunkt for forhandlingene vi skal inn i.

– Hva kan sterkere virkemidler (for å oppnå nullvekst) bety?

– Det kan bety restriksjoner parkering og andre ting. Det er litt opp til oss hva vi vil legge på bordet nå i tillegg til bompenger, sier hun.

Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap) skriver i en kommentar til Aftenbladet at det er bra at proposisjonen nå er fremmet for Stortinget.

– Vi har ventet på dette i hele høst. Betryggende også at proposisjonen er i tråd med fylkeskommunens vedtak. Det viktige nå blir å få framforhandlet en virkelig bra byvekstavtale med staten, slik at målet om god framkommelighet for alle trafikantgrupper og nullvekst i privatbiltrafikken på Nord-Jæren kan realiseres. Dessuten venter vi fortsatt i spenning på at samferdselsministeren skal få oversendt proposisjonen om Rogfast til Stortinget. Det vil også ha betydning. Denne var lovet klar før nyttår, uttaler Enger.

Solvik-Olsen vil kutte utslipp

- I tråd med ønsker og vedtak fra lokale folkevalgte myndigheter har vi i dag lagt frem forslag om finansiering av en bypakke for Nord-Jæren i Rogaland, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

- Det er viktig å bygge ut god transportinfrastruktur i og rundt de store byene. Vi må bidra til at folk kan komme seg trygt og effektivt til sine ulike gjøremål, samtidig som vi reduserer miljøskadelige utslipp og støy, sier Solvik-Olsen

- Kommuner og fylkeskommuner må på sin side legge til rette for at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. En målrettet arealpolitikk vil være særlig viktig for en slik utvikling, slik at man utvikler byene slik at transportbehovet kan reduseres, sier han.

Publisert:

Bomringen historisk

 1. Lover bedre busstilbud fra høsten av

 2. Vil lose biltrafikk fra motorveien inn i sykkeltunnelen

 3. Disse bomsnik-veiene kan bli fysisk stengt

 4. Nye tall: 7800 flere busspassasjerer på Nord-Jæren hver eneste dag.

 5. Bompenger/rushtidsavgift: – Wirak frykter valget

 6. Fortsatt uavklart når rushtidsavgiften er tilbake

 1. Bomringen historisk
 2. Nord-Jæren
 3. Ketil Solvik-Olsen
 4. Bompenger
 5. Nasjonal Transportplan