Slik skal de redde både Høgsfjord-ferja og Nye Sandnes

Bak en lukket dør på Forsand kommunehus, jobber ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad knallhardt for få avklaringer om privatferje på Høgsfjorden, nøkkelen til suksess for Nye Sandnes.

Pål Morten Borgli og Bjarte S. Dagestad jobber på spreng for Nye Sandnes.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det er - for øyeblikket - flertall 9–8 i Forsand kommunestyre for å trekke i nødbremsen. Det vil i praksis si at kommunestyret kommer til å be om utsettelse for kommunesammenslåing med Sandnes på et ekstraordinært møte tirsdag 6. juni - bare to dager før Stortinget skal vedta kommunereformen. Årsaken er at den uavhengige representanten Paul Løland har varslet at han vil skifte side.

Grunnen til den overraskende utviklingen i Forsand, er at Rogaland fylkeskommune ønsker å hindre kommersiell ferjedrift på Høgsfjorden.

– Fylket skaper så stor usikkerhet om privatferja på Høgsfjorden kommer til å gå, at jeg er villig til å se på kommunereformen på nytt, sa Paul Løland til Aftenbladet 31. mai.

Det utløste hektisk aktivitet i lokalpolitikken.

Nå jobber Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad knallhardt for å rydde all usikkerhet om ferja av veien. I håp om å få Paul Løland til å gjennomføre en ny snuoperasjon, og stemme for Nye Sandnes på det ekstraordinære møtet.

Etter en hektisk arbeidsdag, har ordføreren fått det svaret han håpet.

– Jeg har en stor nyhet, jeg og varaordføreren i Sandnes har fått tak i Ola Brattegaard og har fått bekreftet det muntlig: Brevet som ble sendt i 2015 står ved lag: Ingen kan nekte kommersiell ferjedrift og konsesjon. Uavhengig av løyvemyndighet, så styrer norsk lov dette, sier Dagestad.

Oppdatering: Kommunestyremøtet avholdes tirsdag klokka 18, fordi departementet har lovet å gi Forsand et skriftlig svar om ferja før møtet, ifølge Dagestad.

Dette sa departementet i 2015

Han sikter til følgende brev, mottatt av Forsand kommune for 2 år siden:

«Spørsmål om privat ferjedrift over Høgsfjorden, Forsand kommune

Vi syner til e-posten dykkar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), datert 9. april 2015. KMD har sendt e-posten til Samferdselsdepartementet for svar frå rette fagdepartement.

I e-posten spør de om fylkeskommunen, Stortinget eller anna styresmakt kan nekte privat ferjedrift over Høgsfjorden etter at Ryfast er opna.

Ved behandlinga av Prop. 109 S (2011–2012) slutta Stortinget seg til delvis bompengefinansiering av rv 13 Ryfast, som er eit ferjeavløysingsprosjekt. Finansieringsopplegget for Ryfast er basert på ein stor del bompengar. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har til saman garantert for eit bompengelån på maksimalt 6 mrd. kr, fordelt med 70 pst. på fylkeskommunen og 30 pst. på Stavanger kommune. I finansieringsopplegget er det føresett at både ferjesambandet Lauvvik - Oanes og ferjesambandet Stavanger - Tau blir lagt ned når Ryfast blir opna for trafikk. I trafikk- og finansieringsanalysane er det lagt til grunn at trafikken i dei to ferjesambanda blir overført til Ryfast. Føresetnadene er såleis klare på at det ikkje vil vere aktuelt med eit offentleg ferjealternativ.

Departementet ser det slik at hovudspørsmålet her er om den vedtatte bompengepakka for Ryfast, stortingsvedtaket og generelle bompengeprinsipp fører med seg at Rogaland fylkeskommune som løyvestyresmakt er bunde til å nekte å gi løyve etter yrkestransportlova viss det kjem ein søknad om ferjerute over Høgsfjorden. Korkje staten eller fylkeskommunen kan etablere slike samband ved tilskott etter at Ryfast er opna, men det er ikkje heimel for å nekte privat ferjedrift over Høgsfjorden. Vi viser også til EU si maritime kabotasjeforordning (inntatt i EØS-avtalen) som fastset prinsippet om friheit til å yte sjøtransporttenester.

Eit viktig spørsmål som i tilfelle må avklarast nærare er bruk av ferjekai. Det er den som søkjer om løyve som også må sørgje for adgang til å bruke aktuelle kaier. Viss det er aktuelt å bruke dei same kaier som blir nytta i dei sambanda som skal leggjast ned, må ein sjå nærare på bompengevedtaket. Inneber vedtaket at sambanda blir lagt ned, men veganlegga inklusiv kaier blir oppretthaldne (til dømes av omsyn til beredskap), er det mogleg at prinsippet om fri bruk av offentleg veg inklusiv ferjekai gjeld.

I e-posten spør de også om ei kommunesamanslåing mellom Forsand kommune og Sandnes kommune kan gjere ei privat ferje over Høgsfjorden mogleg. Samferdselsdepartementet kan ikkje sjå at det er nokon samanheng mellom ei kommunesamanslåing og adgang til privat ferjedrift».

Brevet var undertegnet avdelingsdirektør Brattegaard.

– Brattegaard sier at Samferdselsdepartementets oppfatning av spørsmålet ikke har endret seg siden 2015. Han skulle prøve å forfatte et skriftlig brev i løpet av dagen i forhold til det som har dukket opp, kanskje får jeg det før tirsdag (når det skal være ekstraordinært kommunestyremøte), sier ordfører Dagestad.

Usikkerheten om ferje ble sådd i Stortingsproposisjonen om Kommunereformen. Kommunalkomiteen på Stortinget brukte denne formuleringen om privatferja:

«Staten vil ikke bidra til finansiering av et eventuelt nytt ferjesamband. Det aktuelle ferjesambandet gjelder en intern strekning i Rogaland, og det er derfor fylkeskommunen som skal behandle og avgjøre en eventuell søknad om ruteløyve. Rogaland fylkeskommune må som garantist for bompengelånet vurdere hvilke eventuelle konsekvenser et nytt ferjesamband kan få for bompengeinntektene i Ryfast-sambandet».

Hastemøte

Rogaland fylkeskommune har forsøkt å få klarhet i dette siden april: Kan privat ferjedrift over Høgsfjorden nektes eller ei. Denne uka ba fylkesordfører og leder av Samferdselsutvalget om hastemøte med samferdselsministeren og kommunalministeren for å få klarhet i hva formuleringen betyr.

Hvis Dagestad har rett i at fylket tildele konsesjon, er neste spørsmål om kommersiell ferja blir en realitet. Fylkespolitikerne har signalisert at de vil forsøke å gjøre det vanskelig, blant annet ved å fjerne ferjelemmen på Oanes. Et annet spørsmål som kan bli aktuelt, er om fylket har anledning til å legge bompenger på toppen av ferjebilletten.

Forsand kommune har engasjert en egen konsulent som jobber med å få ferja på plass. En rekke ferjeselskaper er invitert til dialogmøter seinere denne måneden.

– Det er stor interesse for å komme i dialogmøte og prate om ferjedrift på Høgsfjorden, sier Bjarte Dagestad.

Publisert:
 1. Forsand kommune
 2. Rogaland fylkeskommune
 3. Forsand
 4. Sandnes
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Bank tapte retts­sak – kan få stor betyd­ning for svindel­ofre

 2. Stavanger-ordfø­reren: – Situa­sjonen er mer alvor­lig enn vi ønsker

 3. Da Sol­skjærs etter­følger sa sin mening på TV, fikk han mange uvenner

 4. Fant død mann på Bryne: Fem menn dømt for urik­tig for­klaring

 5. Vi strøm­kunder betaler for sosiale reformer SV fikk gjennom i budsjettet. Vil vi det, eller vil vi ha lavere strøm­priser?

 6. – Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn