Dette skal flertallet gjøre

Flertallspartiene i Stavanger legger torsdag formiddag fram hele budsjettet sitt for 2020, etter en lang rekke lekkasjer de siste dagene.

Dag Mossige (Ap), Kari Nessa Nordtun (Ap), Daria Maria Johnsen (MDG) og Dagny Sunnanå Hausken (Sp), her tett fulgt av Eirik Faret Sakariassen (SV), Frode Myrhol (FNB) og Mímir Kristjánsson (Rødt) legger omsider fram sitt budsjett for 2020, og handlingsplan for de neste fire årene.
 • Jone Østebø
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

De plusser, ikke uventet, mest på budsjettet for oppvekst og utdanning, både når det gjelder drift og investeringer.

Investeringene øker med 363 millioner de første tre årene, først og fremst på grunn av framskynding av rehabiliteringen av Kvernevik og Tastaveden skoler.

Pluss i driften

På driftssiden koster både søskenmoderasjon SFO/barnehager og gratis SFO for førsteklassinger om lag 20 millioner første år. Ordningene innføres ikke før til høsten. I tillegg kommer økt bemanning i barnehager i utsatte bydeler for 9 millioner kroner og en ny bemanningssentral for barnehagene med 7 millioner kroner. I alt øker driftsbudsjettet med 36 millioner for sektoren, i forhold til rådmannens forslag.

Likeledes, innen helse og velferd, øker driftsbudsjettet med om lag 10 millioner. Også her er et nytt kommunalt bemanningssenter den tyngste nye posten, med 7 millioner i året.

Fra pressekonferansen på Rådhuset klokken 10.00. Fra venstre Daria Maria Johnsen (MDG), Frode Myrhol (FNB), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), gruppeleder Dag Mossige (Ap), Mímir Kristjánsson (Rødt) og Eirik Faret Sakariassen (SV).

Kutter vikarbyråer

Flertallspartiene akter å spare penger på en rekke felter. Innleie av konsulenter og vikarer fra bemanningsbyråer er kuttet med om lag 25 millioner neste år, økende til bortimot 40 millioner i slutten av fireårsperioden.

Politikernes reisebudsjett kuttes med en halv million i året, politikernes godtgjørelser med om lag det samme.

Kirkelig Fellesråd får redusert sitt tilskudd med 4,2 millioner i året, og Greater Stavanger går en usikker framtid i møte. Det anvises kutt på 8,2 millioner, men ikke før i 2022.

Tapper foretakene

På inntektssiden legges det opp til ytterligere melking av kommunale og interkommunale foretak. Stavanger Havn forventes å bidra med et utbytte på 12 millioner neste år. Forus Næringspark tappes for 5 millioner ekstra og Stavanger Parkering for ytterligere 1,5 millioner.

Dessuten forventer Ap, FNB, MDG, Rødt, SV og Sp at skatteinntektene skal øke framover. Oppå kommunedirektørens anslag legger de 5 millioner allerede i 2020. Tallet øker til hele 25 millioner i 2023,

Her er endringene flertallspartiene gjør i drift og investeringer i budsjett 2020 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene, hentet fra budsjettet til partiene:

Barnevernet

Stillinger i barnevernet I tillegg til kommunedirektørens foreslåtte økning i ramme til stillinger i barnevernet, styrkes dette området med ytterligere saksbehandlerstillinger.

Chromebooks - vedlikehold redusert grunnet klassesett

Flertallspartene ønsker en pause i utrulling av Chromebooks på de laveste trinnene, til fordel for mer bruk av klassesett. Kostnader til vedlikehold forventes følgelig redusert.

Chromebook-innkjøp redusert grunnet klassesett

Flertallspartene ønsker en pause i utrulling av Chromebooks på de laveste trinnene, til fordel for mer bruk av klassesett. Kostnader til innkjøp reduseres følgelig.

Rabatt - bompenger

Samarbeidspartiene vil yte hjelp til mennesker med lav betalingsevne og avhengighet av bil, eksempelvis på grunn av nødvendig kjøring til barnehage og jobb. Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak med forslag til kommunal modell, for støtte til disse, basert på den modellen som er utprøvd i Skien. Økonomiske satser må justeres til forholdene i Stavanger.

Styrke helsestasjonene

Helsestasjonene er sikkerhetsnettet for barn og unges helse. Forebygging og tidlig innsats styrkes ved økt budsjettramme til helsestasjonene.

Økt bemanning barnehage i områder med levekårsutfordringer

Rammen til barnehagen økes for å styrke bemanningen gjennom barnehagedagen, først i områder med levekårsutfordringer.

Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Samarbeidspartiene ønsker å innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO i Stavanger, for å redusere den økonomiske byrden for familier og gjøre oss videre attraktiv for flere barnefamilier.

Gratis SFO innføres, i første omgang 1. klasse

Det innføres gratis SFO fra og med høsten 2020 i Stavanger kommune for første klasse.

Kommunalt bemanningssenter, barnehage

Det settes til side betydelige midler for å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning.

Austre Åmøy drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy

Kommunedirektøren viser i barnehagebruksplanen til at det i dag kun går ti barn i barnehagen, noe som innebærer et lite leke- og læringsmiljø, og et lite fagmiljø.

Uteseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika

Samarbeidspartiene ønsker å styrke særskilt uteseksjonens oppsøkende arbeid rettet mot ungdom.

Fritidsseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika

Det vises til et tydeliggjort behov for å styrke fritidstilbudet til ungdom lørdag kveld i bydelene. Samarbeidspartiene ønsker å trappe opp dette arbeidet.

Ramsvighagen senter for demens, opprettes ikke

Grunnet kansellering av demenslandsbyen utgår denne kostnaden.

Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale

Kostnaden utgår fra og med 2022, da inneværende avtale med Boganes som følge av konkurranseutsetting, utgår.

Helse og velferd, generelt rammekutt, fysioterapi, tilbakeføres

Regjeringens krav om 0.5% effektivisering innebærer i praksis et ostehøvelkutt i tjenesten. Samarbeidspartiene ønsker å reversere det foreslåtte effektiviseringskuttet til fysioterapien, særlig med tanke på det forebyggende arbeidet som er en integrert del av kommunens satsing på Leve HELE LIVET

Prosjektstilling, flere sykehjemsplasser

Samarbeidspartiene prioriterer ressurser til prosjektstilling som skal arbeide med å øke antall sykehjemsplasser i Stavanger, inkludert kapasitetsøkning ved eksisterende sykehjem.

Ville Veier AS, gir ikke støtte til AS

I en krevende økonomisk situasjon har samarbeidspartiene ikke prioritert midler til driftstøtte til et privat aksjeselskap. Eventuelle kjøp av tjenester må fremlegges i egen sak.

Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer

Samarbeidspartiene ønsker å innføre gradvis gratis skolemat i Stavanger. Fra høsten 2020 ønsker vi å tilby gratis skolemat ved tre skoler i områder med levekårsutfordringer, og høste erfaringer fra dette med tanke på videre opptrapping. Dette kan være i form av mat levert fra Byggdrift, enkle brødmåltider tilberedt på skolene i samarbeid med NAV, eller kombinasjoner av dette.

Kreftkoordinator

Det avsettes midler til en stilling som kreftkoordinator i Stavanger kommune, som skal bistå kreftrammede og deres pårørende.

Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg

Det settes til side betydelige midler for å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning.

Helse og velferd, flyktningseksjonen

Kommunedirektørens forslag til effektiviseringskutt for flyktningeseksjonen reduseres. By- og samfunnsplanlegging Bymiljø og utbygging

HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 2020

Støtte til dette prosjektet utgår for å prioritere lovpålagte oppgaver.

Støtte til opprettelse av ladepunkter for borettslag

Samarbeidspartiene forsterker eksisterende kommunal støtteordning.

Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere bruk av engangsgrill

Bruk av engangsgrill skaper forsøpling av natur og er en brannfare. Det bevilges midler for å etablere permanente grillsteder i parkområder i kommunen.

Forvaltning og opptrapping planting av bytrær/frukttrær

Det bevilges midler for å styrke tiltakene i forvaltningsplan for bytrær.

Elsykkelstøtte småbarnsfamilier/folk som ønsker å skifte ut bil

Det etableres en støtteordning for innbyggere som vil erstatte fossildrevne biler med elektrisk sykkel. Småbarnsfamilier er en prioritert gruppe. Det fremlegges en sak om retningslinjer for ordninger for utvalg for miljø og utbygging.

Investere i offentlige drikkeplasser/ fontener og lekepark

Det settes av midler i perioden til opparbeidelse av drikkeplasser/fontener og lekepark for å øke trivsel i områder der folk ferdes og oppholder seg.

Innkjøp el-lastesykler til sykehjem og barnehager

Det settes av midler i perioden for innkjøp av el-lastesykler til sykehjem og barnehager med mål om å redusere biltransport av varer og passasjerer.

Medlemskap Lyntogforum videreføres for 2020

Medlemskap i Lyntogforumet videreføres i 2020.

Innskudd Klima- og miljøfond Klima- og miljøfondet styrkes

Gjennom fondet vi vil bygge opp midler vi kan bruke til viktige klima- og miljøinvesteringer i henhold til målene i klima- og miljøplanen. Innbygger- og samfunnskontakt

Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt

Tildeling av dette engangstilskuddet utsettes grunnet usikkerhet rundt gjennomføring av prosjektet.

Fyrverkeri

Mens kommunen i sentrale deler av Stavanger står for fellesfyrverkeri grunnet forbud mot egen oppskytning, er ikke et slikt forbud trådt i kraft i våre nye kommunedeler. Kommunal oppskytning utgår følgelig av budsjetthensyn for å prioritere kommunens kjerneoppgaver.

Flere strakstiltak skolegårder

Samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere reparasjoner av utstyr og lekeapparater i skolegårdene, og tilbakefører midler til denne posten.

Flere strakstiltak barnehager

Samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere vedlikehold av utstyr og lekeapparater, og tilbakefører midler til denne posten.

Otto-huset

Samarbeidspartiene ønsker å videreføre støtten til Otto-huset, i første omgang ut 2020.

Kunsthall Stavanger - økt tilskudd, reduseres

Økningen i tilskudd til kunsthallen utgår grunnet kommunens krevende økonomiske situasjon.

Økt tilskudd til Sølvberget, reduseres

Økningen i tilskudd til Sølvberget reduseres grunnet kommunens krevende økonomiske situasjon.

Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden

Samarbeidspartiene har i krevende økonomiske tider ikke funnet midler til å prioritere denne mulighetsstudien. Vertskommunen oppfordres til å finansiere mulighetsstudien.

Styrket tilskudd idrett/Idrettsrådet

Samarbeidspartiene øker tilskuddet til idrett/ Idrettsrådet, for å styrke inkluderingen.

Innovasjon og digitalisering, økt satsing, nivået økes ikke ytterligere for 22-23 Satsingen på innovasjon og digitalisering øker ikke ytterligere utover nivået i 2021.

Fagbrev på jobb, styrking

Samarbeidspartiene ønsker å styrke kommunens satsing på fagbrev for voksne som allerede jobber i Stavanger kommune ytterligere utover eksisterende satsing.

Sølvberget

Grunnet stramme økonomiske tider må det prioriteres. Sølvberget får en innsparing, men dette skal ikke påvirke tjenestetilbudet i kommunedelene Rennesøy og Finnøy.

Besparelser ved arbeidsutvalgene

Besparelsene ved nedleggelse av arbeidsutvalgene innarbeides i budsjettet. Nedleggelsen evalueres etter to år.

Besparelser ved å ta KFer inn i kommunen

Samarbeidspartiene ønsker å ta flere kommunale foretak tilbake i egenregi, og forventer en økonomisk besparelse ved dette.

Besparelser redusert gruppestøtte

Besparelsene ved redusert gruppestøtte til de politiske partiene innarbeides i budsjettet. 00 Redusert ordfører- og varaordførerlønn Besparelsene ved redusert ordfører- og varaordførerlønn innarbeides i budsjettet.

Stimuleringsmidler, støtten omlegges

Per i dag har verken Finnøy eller Rennesøy ordningen med økonomisk støtte til administrative stillinger til barne-/ungdomsorganisasjoner. Samarbeidspartiene ønsker å endre kriteriene for tildeling ved dagens ordning. I en krevende økonomisk situasjon reduseres støtten noe for 2020 for å avvikles på sikt.

Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR)

Samarbeidspartiene ønsker å støtte MFR, som paraplyorganisasjon for 8000 medlemmer, med søkt beløp på lik linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter

Tilskudd til produksjon og formidling

I en krevende økonomisk situasjon reduseres denne sekkeposten noe for 2020. Det understrekes at “kulturmillionen” til det frie feltet skal skjermes for denne reduksjonen.

Kommunalstyrets disposisjonskonto, reduksjon

I en krevende økonomisk situasjon reduseres Kommunalstyrets disposisjonskonto noe for 2020.

Kirkens bymisjon, tillitsperson

Samarbeidspartiene ønsker å støtte Kirkens Bymisjons ordning med gratis bistand i møte med det offentlige systemet.

Norges Døveforbund (NDF) - Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidspartiene ønsker å innvilge omsøkt beløp for 2020.

SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud

Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp.

Skipper Worse middagsdistribusjon

Samarbeidspartiene ønsker at denne støtten legges nærmere opprinnelig søknadsbeløp. Innovasjon og støttetjenester

Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, barnehage

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging i vikarbruk fra kommersielle bemanningsbyrå til fordel for vikarer ansatt i faste stillinger i kommunen.

Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging i vikarbruk fra kommersielle bemanningsbyrå til fordel for vikarer ansatte i faste stillinger i kommunen.

Styrke kommunens næringsavdeling, og Fasit Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser.

Houston-Galveston-festivalen

Grunnet en krevende økonomisk situasjon ønsker kommunen å avvikle dette samarbeidet til fordel for bredere satsinger rettet mot barn og unge

Kommunalt bemanningssenter, drift

Samarbeidspartiene setter til side midler for drift av en offentlig bemanningsordning, i første omgang innen barnehage og helse- og omsorg.

Kirkelig Fellesråd

I en krevende økonomisk situasjon forventes ytterligere effektiviseringer og besparelser som følge av kommunesammenslåing.

Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår en reduksjon i fremtidig bidrag til fordel for å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden.

Nytt regionalt næringssamarbeid

Det settes av midler til omlegging av det regionale næringsarbeidet fra 2022.

Reduksjon i reisevirksomhet, politikere og administrasjon

For å redusere kommunens klimagassutslipp og på grunn av strammere økonomiske rammer reduseres reisevirksomheten til politikere og administrasjon fra 2020.

Bruk av disposisjonsfond, lovendring eiendomsskatt

Kommunedirektøren ønsker i foreslått Handlings- og Økonomiplan å bruke disposisjonsfondet for å kompensere for midlertidig bortfall som følge av lovendring eiendomsskatt. Samarbeidspartiene mener dette beløpet bør kompenseres for i sin helhet.

Utbytte, Stavangerregionen Havn

Forventet uttak fra Stavangerregionen Havn innarbeides i budsjettforslaget.

Økt skatteanslag

Skatteinngangen til Stavanger kommune ser ut til å bli betydelig høyere i 2019 enn budsjettert. Samtidig har kommunedirektøren beregnet en prosentvis skattevekst markant under snittet i ASSS-kommunene. Økt skatteanslag innarbeides i budsjettet.

Overføring fra 2019 som følge av økte skatteinntekter

Det vises til et høyere enn forventet skatteinntak fra 2019. Dette skal komme innbyggerne til gode i form av forbedrede tjenester.

Klimaavgift for cruisetrafikken

Samarbeidspartiene vil innføre en klimaavgift for cruiseturister. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om innretning på denne ordningen i løpet av 2020.

Investeringer

Stavanger rådhus, rehabilitering, “majestetisk trapp” utgår

I tråd med vedtak nylig i nye Stavangers formannskap, utgår den «majestetiske trappen» fra rådhusprosjektet.

Salg av tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie

Vi vil selge tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie. Kommunedirektøren utarbeider sak som viser aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette. Skole

Skoler, investering i IKT/Smartteknologi

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 vedtok bystyret å sette av kr 2 mill. årlig. Beløpet for 2020 tilpasses følgelig.

Tastaveden skole, fremskyves, ferdig 2023

Tastaveden skole har stort behov for rehabilitering. Samarbeidspartiene holder fast på at skolen skal rehabiliteres og være ferdig i 2023.

Skolekapasitet Våland, utredning utgår, kapasitetøkning ved Eiganes skole

Fremfor å utrede alternative tomter til skole, er det ønskelig å øke kapasiteten ved Eiganes skole når leiekontrakten med BISS Sentrum utløper.

Ny skole i Kvernevik, ferdig 2024

Det er behov for å bygge om skolen i Kvernevik i så omfattende grad at den blir ny. Skolen skal stå ferdig i 2024.

Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan

Det er viktig å ha trafikksikre områder rundt skolene i Stavanger, og dette arbeidet skal trappes opp. Det avsettes midler til dette arbeidet hvert år i perioden.

Ramsvighagen senter for demens + erstatningsboliger

Prosjektet for å etablere en såkalt demenslandsby, nå omtalt som Ramsvighagen senter for demens, avsluttes. Vi vil heller prioritere kapasitetsutvidelse ved dette og andre sykehjem.

Ramsvigtunet, ny etasje, utvidelse av eksisterende sykehjem, ferdig 2022

Samtidig som «demenslandsbyprosjektet» avsluttes, er det fremdeles behov for nye sykehjemsplasser. Vi vil utvide sykehjemmets kapasitet, men mer nøkternt enn tidligere prosjekt.

Mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse eksisterende sykehjem (Blidensol)

For å imøtekomme behovet for flere sykehjemsplasser igangsettes en mulighetsstudie som vurderer kapasitetsutvidelse ved eksisterende sykehjem, særlig Blidensol.

Stavanger idrettshall

Investeringen utsettes inntil videre, men prosjektet ligger fremdeles inne i Fagplan idrett. For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 avsettes 2 millioner kroner til innleie av tribuner. Park og vei

Prosjekt friområde

Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.

Åmøyveien, gang og sykkelvei

Viser til Plan 2673-detaljregulering for gang og sykkelvei og fortau fv. 441 – Austre Åmøy – Tasta bydel, der kostnader til anlegg anslås til 26 mill. Kostnader tas foreløpig ned i påvente av detaljprosjekteringen, med mer detaljerte kostnadsoverslag. Om prosjektet blir dyrere, vil midler til fullføring prioriteres.

Kongsgaten

Det skal legges belegningsbrostein i Kongsgaten, som både ivaretar kjøretøy som benytter gaten og byens identitet som en brosteinsby. Det avsettes midler til dette.

Solliveien fortau

Fortau i Solliveien utgår.

Utvikling av Lassa idrettsanlegg

Prosjektet utgår.

Lassa, kunstgressbane

Prosjektet utgår.

Kannik skole, uteområde, fremskynde 1 år

Nytt og bedre uteområde ved Kannik skole fremskyndes med ett år.

Hausken kirke- og livssynsenter

Prosjektet utgår for å prioritere lovpålagte oppgaver.

Hafrsfjordsentret, ny kirkesal

Prosjektet utgår for å prioritere lovpålagte oppgaver.

Forurenset sjøbunn, ansvar overføres til Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havn IKS har stort overskudd og må ta noe av forpliktelsene for å rense opp forurenset sjøbunn i Stavanger kommune.

Publisert:
 1. Stavanger kommune
 2. Kari Nessa Nordtun
 3. Skole
 4. Barnehage
 5. skatt

Mest lest akkurat nå

 1. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 2. Bygget Norges billigste sykkel- og gangsti, helt uten byråkrati

 3. At det finnes barn i Norge, i Sandnes, som ikke bor på en fast adresse, er nesten ikke til å tro

 4. June Kommune klarer seg fint, hun. Men du skal ikke kimse av mannen inni blusen

 5. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter

 6. Slik så det ut ved Vålandstårnet onsdag kveld