Pionérkommune på hjarteinfarkt

Legane i Suldal er førebels dei einaste på kommunelegenivå som kan tilby pasientar med akutt hjarteinfarkt ein spesiell blodpropp-løysande medisin.