• HVOR SKAL BANEN GÅ? Figuren viser strekningen Stavanger-Sandnes. Bare på deler av strekningen (mørke felt) er trasévalget klart. Skal banen gå oppom sykehuset eller innom Jåttåvågen? Alternative traseer og mulige stoppesteder skal utredes og ende opp i en silingsrapport der Bybanekontoret begynner sitt endelig forslag til trasévalg. Bybanekontoret

Cowi skal lage Bybane-trasén

Konsulentfirmaet Cowi har vunnet anbudskonkurransen med utarbeidelse av kommunedelplanen. Arbeidet vil pågå over to år og har en kontraktverdi på 13,6 millioner kroner.