• Heidi Hjorteland Wigestrand

Arbeidsulukke i Suldal

Ein gravemaskin hamna utføre vegen.