Seks av ti saker henlegges

Tall fra politiet i Stavanger, Randaberg og Sola viser at 8371saker er anmeldt så langt i år. 5174 av dem er henlagt — det vil siseks av ti.