Bekrefter ny utsettelse for Rogfast

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må til Stortinget for nytt vedtak. Dette vil skje først etter at Samferdselsdepartementet har vurdert de nye tallene.

Dronebilde tatt av Rogfast-prosjektet i Arsvågen på Bokn i 2018. Transporttunnelen i Arsvågen skal brukes som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Etter milliardoverskridelse avlyste Statens vegvesen den første store kontrakten i Rogfast. Statens vegvesen har i forlengelsen av dette vurdert tiltak for å redusere kostnadene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk tirsdag presentert Vegvesenets foreløpige vurderinger.

– Rogfast er et viktig prosjekt for Sør-Vestlandet, som vil gi store positive ringvirkninger langs kysten både regionalt og nasjonalt. Etter utlysningen av den første kontrakten, så Statens vegvesen som byggherre at kostnadsøkningene ble for store. De har derfor gjort en viktig jobb i å se nærmere på kostnadene. Jeg har nå mottatt etatens foreløpige vurdering av situasjonen i prosjektet. Jeg kommer til å ha en dialog med Statens vegvesen videre slik at vi får svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene, før jeg konkluderer, sier Hareide i en pressemelding.

E39 Rogfast innebærer bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen skal blant annet ha en avkjøring til Kvitsøy.

Kontrakten for utbyggingen av avkjøringen til Kvitsøy ble om lag en milliard kroner dyrere enn antatt. Det viste også at kostnadene i hele prosjektet ville ende på om lag 25 milliarder kroner, om lag 6,4 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget vedtok, ifølge pressemeldingen.

Plusset på milliarder?

Her er det store avvik mellom kostnadsanlaget til Rogfast-organisasjonen og Vegdirektoratet. Etter det Aftenbladet erfarer plusset Vegdirektoratet i høst på styrings- og kostnadsrammen med henholdsvis 5 og 7 milliarder. Vegdirektoratet har ikke gitt noen forklaring på hva avviket skyldes.

Denne gigantiske påplussingen er stikk i strid med vurderingen til Implenia/Stangeland Maskin, som gav inn tilbud på Kvitsøy-kontrakten:

«Vi tror SVV ville oppnådd betydelig lavere enhetspriser på de to andre hovedparsellene som ikke er utlyst om de hadde valgt å fortsette prosessen. Det er derfor vår oppfatning at det er langt fra gitt at prosjektets kostnadsramme ville blitt sprengt om SVV hadde valgt å fortsette prosessen».

Harald Minge er administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, som har vært en pådriver for Rogfast.

– Det som nå skjer er svært alvorlig for regionen. Det vi risikerer nå er at det blir stående to ferdige tverrslagstuneller på Bokn og i Mekjarvik som to monumenter over trenering og utsettelser. En kostnadsprekk som den skissert i Aftenbladet i dag på 6,4 milliarder kroner stiller vi spørsmål ved. Vi forventer at dokumentene i saken nå blir offentlige, slik at vi kan få alle tallene på bordet. Tidligere i vinter skrev Aftenbladet at Rogfast-organisasjonen har funnet og foreslått nødvendige kutt for å nå styringsmålet. Denne rapporten har vært unntatt offentlighet. Næringsforeningen har gjennom Rosenkilden krevd innsyn i denne. Det har vi ennå ikke fått. Rogfast-organisasjonen er verdensledende på sitt felt. Det er ingen i verden som har bygget dypere og lengre undersjøiske tuneller. Dette er samme gjengen som akkurat har bygget Ryfast. Kuttene er kvalitetssikret med bistand av eksterne eksperter, kommenterer Harald Minge.

Beholder samme konsept

Etter å ha gjennomgått prosjektet legger Vegdirektoratet fortsatt hovedlinjene i det vedtatte konseptet til grunn for den videre planleggingen, ifølge pressemeldingen.

Med utgangspunkt i økningen har Statens vegvesen funnet kostnadskutt på totalt tre milliarder kroner, ifølge de foreløpige vurderingene. Videre ser Vegvesenet muligheter for ytterligere innsparinger på litt over 1 milliard kroner. Disse endringene vil kreve avklaringer med de berørte kommunene.

Ernst & Young: - Riktig å stoppe prosjektet

Rogfast-motstanderne har etterlyst den eksterne rapporten fra konsulentselskapet Ernst & Young. EY har sett på konseptvalg, vurdert kutt, vurdert kostnadsanslaget og sett på finansieringsplanen i lys av høyere elbilandel og mulighet for privat ferjedrift.

Slik oppsummerer Vegdirektoratet EYs vurderinger.

  • Prosjektet er fortsatt relevant ut fra målene. Alternative konsept vil gi dårligere måloppnåelse og lavere nytte.
  • Nye kostnadsoverslag viser høyere kostnad enn Rogfast-proposisjonen i Stortinget. Den utlyste kontrakten viser markedspris, på grunn av endringer i leverandørmarkedet og svekket valutakurs, og ville gitt en total prosjektkostnad over kostnadsrammen. Det var derfor riktig å stanse prosjektet.
  • Det er mulig å redusere prosjektomfang og kostnader en god del. EY støtter prosjektledelsens kuttforslag og har i tillegg en del egne forslag med varierende grad av realisme.
  • EY mener det kan være fordeler ved å endre kontraktstrategi, og at dette bør vurderes. Første utlyste større tunnelkontrakt var enhetspriskontrakt som la til grunn konvensjonell tunneldriving (ikke tunnelborremaskin).
  • Finansieringsplanen er usikker på grunn av inntektsusikkerhet og økte kostnader. Privat ferjedrift vil med gitte forutsetninger være lønnsomt gitt at cirka en fjerdedel av trafikantene velger ferje framfor tunnelen. Økt elbilandel gir mindre bompengeinntekter.
  • Til tross for kostnadsøkning og eventuell privat ferjedrift vil prosjektet fortsatt være samfunnsøkonomisk lønnsomt (EY har ikke gjort egne beregninger).
Publisert: