• Omdisponeringen av jord i Rogaland i fjor var det høyeste på fem år. Reguleringsplanen for Jåsund-utbyggingen, bildet, trakk tallet opp. Fredrik Refvem

Matfylket Rogaland er jordvern-versting

Kommunene i Rogaland omdisponerte i fjor 2091 dekar fulldyrka jord og innmarksbeite til utbyggingsformål. Det utgjorde hele 26 prosent av samlet omdisponering i landet.