• - Vi ser en omskifting der noen grupper vokser og andre avtar. Det skjer en forskyvning fra oljenæringen til andre typer jobber, sier Einar Skjæveland. Tommy Ellingsen

- Nytt mønster i innvandring til Stavanger

Andel arbeidsinnvandrere som typisk jobber i oljebransjen synker. Innvandring fra Polen, Romania og Somalia øker mest.