Regjeringen truer med bøter og sparken i mobbesaker

Her er kunnskapsministerens store oppgjør mot mobbing i skoler og barnehager.

Publisert: Publisert:

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svinger pisken i kampen mot mobbing. Foto: NTB Scanpix

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger mandag fram nye tiltak i kampen mot mobbing i skolene og barnehagene.

Her er to av de mest kontroversielle forslagene:

 • Rektorer risikerer sparken: Skoleledelsen risikerer å bli skiftet ut dersom den over tid ikke håndterer mobbesaker godt nok. Dette kommer i form av et forslag om å utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til dette.
 • Bøter til kommuner: Dagbøter kan ilegges kommuner som ikke vil følge pålegg fra Fylkesmannen. Dette skal ifølge Kunnskapsdepartementet kunne virke preventivt og tvinge fram aktivitet der det trengs.
  – Mange barn blir mobbet hver dag. Det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og det er også et alvorlig samfunnsproblem. I tråd med anbefalingen fra Djupedalutvalget vil vi derfor innføre en aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing. Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.

− Vi må ha et ris bak speilet. Jeg vil derfor lovfeste en hjemmel til å gi dagbøter dersom skolen ikke gjør det de skal, sier kunnskapsministeren.

LES MER:

Les også

Barneombudet advarer mot tvangsflytting

Les også

Påstår at lærer mobber elever

Les også

Stavangers nye skolesjef: - Skolen skal ikke være Kardemomme by

Frp er lei prat — ønsker sterkere lut

Bente Thorsen, Frp-fraksjonsleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, konstaterer at mobbing er en uting som i verste fall har gitt dødelig utfall, og uttaler at mange elever får skader resten av livet som følge mobbing og trakassering i skolen.

— Mange barn blir ikke tatt på alvor av lærer eller skoleledelse, skriver hun i en e-post-kommentar til Aftenbladet.

Bente Thorsen (Frp). Foto: Anders Minge

— Jeg mener det i altfor lang tid kun har vært masse prat og gode intensjoner for å få bukt med mobbing. Frp har i mange år tatt til orde for en tydelig ansvarsplassering og sanksjonsmuligheter overfor skoleeier eller skoleledelse som ikke følger opp mobbing. I dag har ikke Fylkesmannen noen reelle sanksjonsmuligheter. De eneste mulige sanksjoner er påtale muntlig eller i brevs form, skriver hun.

— Frp har i mange år etterlyst konkrete sanksjonsmuligheter overfor skoler som ikke tar tak i mobbing. Jeg er derfor veldig glad for at Fylkesmannen nå skal ha en forsterket rolle i mobbesaker og anledning til å innføre dagbøter dersom skolen ikke hurtig følger opp aktivitetsplikten med tiltak, fortsetter hun.

LES OGSÅ:

Les også

- Bruk sosiale medier sammen med ungene

Les også

Kjipt å være skeiv i bygda

Les også

Rogaland får mobbeombud

Vaktbikkje i skolen

Her følger andre foreslåtte tiltak der blant annet loven skal endres for å understreke nulltoleranse mot mobbing i skolen:

Torbjørn Røe Isaksen (H) Foto: NTB Scanpix

 • Rett til et trygt skolemiljø: Det skal stå tydelig i loven at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt.
 • Aktivitetsplikt: Klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Aktiviteten skal skje raskt. Skjerpet aktivitetspliktogsådersom en ansatt er den som mobber eleven.
 • S tyrket klageadgang: Hvis skolen svikter, kan elever og foreldre enkelt melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal raskt ta stilling til saken og følge opp til problemet er løst.
 • Anti-mobbe-system: Tydeligere plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker.
 • Plassere ansvar: Det skal understrekes at det er skoleeier som har ansvaret for at de som arbeider i skolen kjenner regelverket og har kompetanse om hvordan de skal fremme et trygt og godt skolemiljø og arbeide mot mobbing.
 • Elevrettigheter: Rettighetene til elever og barn skal komme tydeligere fram av loven.
 • Kompetanseløft: De voksnes kompetanseskal styrkes, enten de jobber i barnehagen, skolen eller i kommunen. Økt kompetanseskal gi bedre forutsetninger forå forebygge og håndtere mobbing.
 • Kompetansepakke: Kompetansepakken skaltilpassesulike behov i barnehagene og skolene. Skolene med høyest mobbetall skal få først og mest hjelp.
 • Veiledning: En ny og lett tilgjengelig portal skal veiledebarn og foreldrei systemet, og hindre at tiden løper fordi man mangler informasjon.
 • Informasjonsplikt: Det varsles innføring aven ny plikt om å informere elever og foreldre om sine rettigheter. Ingen skal lure på hvor de skal henvende seg for å få hjelp.
 • Styrket Barneombud: Slik at de kanstøttebarn og unge i saker som er spesielt vanskelige, være en«vaktbikkje»overfor kommunene ogstyrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene. − Barneombudet vil få en viktigere rolle i mobbesaker, og skal være barnas vaktbikkje, sier Røe Isaksen.
 • Fylkesmennene skal styrkes: Fylkesmannsembetene skal styrkes, slik atdehar kompetanse og kapasitettil å ta unna mobbesakene. Informasjonstiltak skal gjøre Fylkesmannen kjent for elever og foreldre.

Ap-Giske støtter fyken til rektor

Trond Giske (Ap), leder i kirke-, utdannings— og forskningskomiteen på Stortinget, sier det er bra at Røe Isaksen etter snart tre år kommer med konkrete tiltak mot mobbing.

— De elevene som begynte i ungdomsskolen da Røe Isaksen ble utnevnt, er nå ferdig i ungdomskolen før tiltakene blir satt ut i live. Det har tatt altfor lang tid, sier Giske til Aftenbladet.

— Det er noen tiltak som er bra. Dette med sanksjoner mot skoler som ikke gjør jobben og at skoleledelsen kan holdes mer ansvarlig, vil absolutt få Aps støtte. Det har vi tidligere foreslått i Stortinget, sier Giske.

— Derimot er det veldig skuffende hvor lite konkret mye av det andre er. Vi burde fått et mye mer konkret mål og konkrete forpliktelser om at alle kommuner skal kobles opp til spesialteam mot mobbing. Vi burde hatt en forpliktende opptrapping av skolehelsetjenesten som jo ofte barn og unge går til. Vi burde hatt en konkret plan for kompetansebygging mot mobbing for alle voksne i skolen. Før helgen kunne Røe Isaksen over bordet love 70 millioner kroner til mer eksamener i skolen. Det burde vært et minimum å love like mye til kompetansebygging mot mobbing, sier Ap-nestlederen.

Trond Giske (Ap). Foto: Ruud, Vidar/NTB Scanpix

— Det store spørsmålet er den som skal være ankeinstans på klagesaker. Vi heller mot at Barneombudet må få den rollen. Vi vet at en del foreldre er misfornøyde med Fylkesmannen med kritikk mot at den bruker for lang tid og er for tett koblet til skolene den skal undersøke. Vi heller derfor mot at Barneombudet skal få jobben med å behandle klager der barn og foreldre mener mobbing ikke tas på alvor. Barneombudet har én eneste oppgave, og det er å ta vare på barnets beste. Derfor taler mye for at klokt å gi den rollen også i mobbesaker, sier Giske.

— Blir dette nå en øvelse i Stortinget eller settes ting rett ut i live?

— Noe kan han sette ut i live på direkten. Andre ting må Stortinget avgjøre. Vi vil ta opp dette med en forpliktende kompetansebygging, og vi kommer til å ta opp dette med team mot mobbing i alle kommuner. Vi ble nedstemt på dette i vår. Så fort vi får anledning vil vi ta opp dette igjen. Den gang stemte KrF og Venstre ned våre forslag i påvente av regjeringens forslag. Jeg vil tro, når de ser hvor tynt dette er, at de må tenke seg om og vurdere om de vil støtte våre forslag.

— Tror du det noen gang vil skje at en rektor eksempelvis mister jobben?

— Ja, vi har jo sett de første dommene mot skoler som ikke har tatt dette på alvor. Jeg tror vi skal klare å lage et system hvor også skoleledelsen holdes ansvarlig hvis ikke mobbearbeidet er godt nok. Til syvende og sist er dette et lederansvar.

— … og ikke noe å betrakte som et mistillitsforslag mot skolen?

— Nei, hvis det ved en skole over mange år er mobbeproblemer som forblir uløste, må man gjøre flere ting. For det første må man bygge kompetanse og satse veldig på at man lærer seg teknikker og systemer mot mobbing. Hvis heller ikke det nytter, må man til syvende og sist bytte ledelsen.

— Kampen mot mobbing har foregått i årevis. Er det noe som tilsier at arbeidet lykkes nå?

— Djupedal-utvalget har gått inn i all forskning som finnes om hvordan man kan stoppe, oppdage, bekjempe og forebygge mobbing. Vi har egentlig all kunnskapen som trengs, men vi må få ut kunnskapen til alle voksne og foreldre, og vi må ansvarliggjøre skoleledelsen. Gjør vi det, kan vi gjøre det trygt for alle barn. Vi er langt unna å være der nå, og Røe Isaksen-tiltakene vil ikke bringe oss i havn. Til det er dette for lite og for svakt, avslutter Giske.

Frp veldig glad for å kunne gi bøter

Thorsen mener listen inneholder en mengde konkrete tiltak som vil bekjempe mobbing og sikre at elever vil bli tatt på alvor når de melder fra om mobbing.

— Regelverket tydeliggjøres, ansvar plasseres, skolene får handlingsplikt, det skal gis bøter dersom skolene ikke hurtig følger opp med tiltak, og de voksne i skolen skal få styrket sin kompetanse i forebygging av og håndtering av mobbing, skriver Thorsen.

LES MER:

Les også

Kommunene behandler mobbesaker svært forskjellig

Les også

Vil bli pilotkommune mot nettmobbing

Les også

Vil samle mobbeofre til gruppesøksmål

— For Frp og meg er det en forutsetning at Fylkesmannen skal styrkes for å ivareta denne viktige oppgaven og at det skal gjøres godt kjent at elever og foreldre kan ta direkte kontakt med Fylkesmannen for at denne tar opp saken direkte med skolen. Det er også viktig at barneombudet blir styrket slik at elever eller foreldre som vil at ombudet skal ivareta deres interesser i vanskelige mobbesaker, har ressurser til det, skriver Thorsen.

− Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren varsler også en særlig satsing mot digital mobbing.

− Vi vil fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene, men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing. Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan også utløse aktivitetsplikten for skolen. Vi ser at digital mobbing og "tradisjonell" mobbing henger tett sammen, sier statsråden.

Regjeringen følger med dette opp det såkalte Djupedalutvalget som leverte sinutredning våren 2015.

Mobberen må bytte skole

Thorsen lister også opp allerede igangsatte tiltak:

 • Flere psykologer oghelsesøstre i kommunene
 • Et nytt og mer forpliktende partnerskap mot mobbingmed følgende medlemmer: Regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalgetfor grunnopplæringen, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private barnehagers landsforbund, Kristne skolers forbund på vegne av friskolene.
 • Fornyede kriterier forantimobbeprogrammene i skolen: For å fåstatligstøtte må programmenenå også inkludere områdene digital mobbing, skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse.
 • Lovendringsom innebærer at deti helt fastlåste situasjoner ermobberen, ikke mobbeofferet, som må bytte skole.
 • 80 millioner kroneri søkbare kompetansemidler for barnehagene. Læringsmiljø er et av satsingsområdene for tildelingen.
 • Nettverktøyet "ReFlex" skal skoler og kommuner kunne bruke for å sjekke om de følger reglene om skolemiljø godt nok.
 • Egenhandlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Egen handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner legges fremi juni 2016.

KrF og SV: Ikke godt nok

— Kunnskapsministeren foreslår en rekke gode tiltak for å bekjempe mobbing i skolen og sikre de som utsettes for mobbing bedre hjelp, men det er enda ikke nok. KrF kommer til å fortsette kampen for et mobbeombud i hvert fylke, sier Anders Tyvand, skolepolitisk talsmann i KrF, i en pressemelding.

— Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing, og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp. Dette er gode tiltak som KrF vil støtte, sier han.

KrF støtter også pålegget om systematisk arbeid mot mobbing, og muligheten til å gi bøter til skoler som ikke følger opp det ansvaret de har i mobbesaker.

— Det må aldri bli et mål å bøtelegge skoler, men vi hører litt for ofte historier om skoler som snur seg bort og fraskriver seg ansvaret. Da må vi ha en mulighet til å sanksjonere, sier Tyvand.

KrF mener at det også er behov for et mobbeombud i hvert fylke.

— Barneombudet vil ikke ha kapasitet til å gå inn i alle vanskelige mobbesaker, og vi trenger folk som er tettere på lokalmiljøene, skolene, barna og foreldrene. Vi har allerede noen mobbeombud i Norge, og erfaringene med disse er positive. Jeg mener vi trenger ett mobbeombud i hvert fylke. Disse kan både bistå barn og foreldre når mobbing oppstår, veilede i forbindelse med klagesaker og være en vaktbikkje overfor både skoler og klageorganer. Men de kan også være verdifulle kompetanseressurser for både lærerkollegier, skoleeiere og foreldregrupper, og bidra positivt i det forebyggende arbeidet, avslutter Tyvand.

Audun Lysbakken (SV). Foto: NTB Scanpix

SV mener regjeringen svikter mobbeofrene ved ikke å få på plass en uavhengig nasjonal klageinstans:

– Det er svært skuffende at regjeringen ikke klarer å få på plass en uavhengig, nasjonal klageinstans for mobbesaker, men tviholder på fylkesmannen som klageorgan. Det er i strid med anbefalingene fra Djupedal-utvalget og rådene fra dem som har opplevd grov mobbing, sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar, skriver NTB.

Lysbakken mener også satsingen på kompetanseheving i skole og barnehager om mobbing er for beskjeden.

– SV kommer til å foreslå en uavhengig, nasjonal klageinstans og et skikkelig kompetanseløft i skolen. Hvis ikke statsråden klarer å få virkelig fart på mobbearbeidet, får Stortinget gjøre det, sier han.

LES MER:

Publisert:

Les også

 1. Kåre Arnfinn ble mobbet da han ville bli sykepleier

 2. Noen mobber andre. Hvorfor? Her er mobbernes historier.

 3. Slik lærer elevene mer og mobber mindre

Mest lest akkurat nå

 1. Hun danket ut politikere i kampen om Stavanger-jobb

 2. Korona-tiltakene ga færre dødsfall

 3. Månafossen: – Vi leter videre til vi finner henne

 4. Gigantfylke med 1,2 millioner innbyggere angriper ferjefri E39

 5. Helsedirektoratet vurderer nye regler for sosiale sammenkomster

 6. – Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far

 1. Politikk
 2. Sandnes
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Regjeringen
 5. Mobbing