• 2012 ble et bedre år for jordvernet i Rogaland. Spørsmålet er om det er et blaff. Her fra Jåsund-utbyggingen i Sola. Omdisponeringer av landbruksjord her er klarert i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Pål Christensen

Rogaland: Matjordtap nesten halvert i 2012

Et dyrket areal på størrelse med 70 fotballbaner ble frigitt til utbygging i Rogaland i fjor. Det er nesten en halvering fra 2011– og 42 prosent av snittet for årene 2005-2011.