• Hans E.H. Jacobsen

Ørna ikkje lenger trua art

Kongeørn, vandrefalk og fjellvåk er lyspunkta på den nye, oppdaterte rødlista over truga arter i Rogaland, men artsrikdommen i rogalandsnaturen er fortsatt i faresonen.