• Cornelius Munkvik

Skadet i ryggen i arbeidsulykke