Flere elever, færre lærere

Elevtallet har steget jevnt, mens antall lærerårsverk har sunket i skolene i Stavanger de siste årene. Samtidig vokser administrasjonen.