Rusen stiger med kolleger

En undersøkelse RF Rogalandsforskning har gjort på oppdrag fra NHOviser at 43 prosent av all alkoholen vi drikker, blir drukket ijobbrelaterte situasjoner, og at det drikkes mer i dissesituasjonene enn privat. De som var med i undersøkelsen, 3655personer i 77 bedrifter, drakk i gjennomsnitt 21 såkaltealkoholenheter i arbeidsrelaterte situasjoner i den toukersperiodenundersøkelsen tok for seg. Privat drakk de 12 alkoholenheter i densamme perioden. Jobbrelatert drikking visker også delvis ut en delskiller vi finner ellers i samfunnet, som at kvinner genereltdrikker mindre enn menn. Undersøkelsen viser at kvinner drikkerrelativt mer i jobbsammenheng i forhold til det de drikker ellers.