Unge funksjonshemma slepp å bu med gamle i bufellesskap

Unge sjuke, eller sterkt skadde, menneske vil få eit eige, spesielt tilrettelagt bufellesskap i Sandnes. Ei ny avdeling er reservert til sju yngre pleietrengjande i byggetrinn II på Lunde bo— og aktivitetssenter.