• Hinna gravlund skal utvides vestover, men det lar seg ikke gjøre så lenge Lyses luftspenn summer fra oven. Kabling vil koste minst 10 mill. kroner. Lars Idar Waage

Høyspent stopper større gravlund

Lyses høyspentlinje blir etter alt å dømme et uoverstigelig hinder for en planlagt utvidelse av Hinna gravlund.