Trafikkulykke i Tanangervegen

To biler involvert i ulykken.