70 prosent av sykefraværet skyldes svangerskapsplager

Nye regler skal hindre at unge kvinner presses ut av arbeidslivetfordi de blir gravide og påfører bedriften store utgifter vedsykefravær.