Ny bomring kan bli stående i 20 år - og takstene kan øke

Stortinget har gjort det før og kan gjøre det igjen: La bomringen stå fem år ekstra og heve takstene ytterligere. Regjeringen vil ikke ha noe ære, men takker ja til 25 milliarder bomkroner.

Stavanger sentrum får 11 bomstasjoner. Dette bildet viser passeringsretningen for bomstasjonen ved Nedre Stokkavei, før krysset med Øvre Stokkavei og Stokkaveien.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

– I saken om Nord-Jæren har departementet forsøkt å være så tro med lokale vedtak som mulig. Bompakken kommer tross alt som følge av lokale ønsker, ikke som et initiativ fra regjeringen, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en e-post til Aftenbladet.

Dette kaller Torstein Tvedt Solberg (Ap) «ansvarsfraskrivelse» fra regjeringen om en bomring som i utgangspunktet skal dra inn 25,2 milliarder i 15 år fra oktober 2018.

– Velgerne fortjener å vite at Frp og Høyre er ærlige på at de har satt ny rekord i bompenger. De må slutte å lyve og ta ansvar for egen politikk, sier Tvedt Solberg.

Les også

Stortinget sier ja til tidenes bompengefest på Nord-Jæren

Solvik-Olsen kaller kritikken meningsløs.

– For det første har han i Stortinget stemt imot regjeringens mange forslag til bompengekutt. Dessverre har stortingsflertallet stoppet flere av regjeringens forslåtte bomkutt, og dermed har bompengenivået økt. Men det er likevel lavere nå enn det Ap og Tvedt Solberg planla, og i statsbudsjettet bruker vi mer penger til vei enn Ap planla. For det andre – det er et uomtvistelig faktum at bompakken på Nord-Jæren er et resultat av lokalpolitiske vedtak. Initiativet kom ikke fra Høyre/Frp-regjeringen. Det er snodig at Tvedt Solberg ikke visste det, svarer han i en e-post.

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) drar inn 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

Les også

Stortinget avverger «bomran» på Nord-Jæren

Einar Endresen (Frp) fremmet i desember 2014 følgende forslag: «Fylkestinget forutsetter at Bypakke Nord-Jæren finansieres over statsbudsjettet. Fylkestinget vil revurdere sitt syn dersom innbyggerne i de berørte kommunene sier ja til fortsatt bompengeinnkreving gjennom en folkeavstemning.» Frp’s åtte representanter stemte for forslaget. Det har ikke vært folkeavstemning om bompenger.

Frp ba Frp betale

Da fylkestinget i 2014 vedtok Bypakke Nord-Jæren, stemte Frp mot bompenger, men for å finansiere pakken over statsbudsjettet.

Høyre- og Frp-regjeringen er langt unna statlig fullfinansiering av pakken som nå har tiltak til for 30,4 milliarder (se egen faktaramme over).

Saksordfører på Stortinget, Helge Orten (H), innrømmer at "du er avhengig av brukerfinansiering" stort sett i alle byområder, inkludert Nord-Jæren, for å få til betydelige samferdselsløft.

Hvor mye vil Solvik-Olsen betale?

At regjeringen lover å ta halve bussveikostnaden, betyr 3,6 milliarder - før fellesstrekning med Transportkorridor vest tas i betraktning.

Utover det er det uklart i hvilken grad og når staten vil bla opp.

En del avklares i en kommende byvekstavtale mellom staten og Nord-Jæren.

I tillegg må regjeringen i Nasjonal transportplan (NTP) før påske offentliggjøre om de følger rådene fra transportetatene for flere nøkkelprosjekt i bypakken.

Anbefalingen baserer seg på 5,9 milliarder i bomkroner i tre prosjekter alene:

  1. E39 Ålgård-Hove. 1,55 mrd. fra staten i 2024-2029. Bompenger: 2 mrd.
  2. E39 Smiene-Harestad: 300 millioner fra staten fra 2022. 800 millioner fra staten i 2024–2029. Bompenger: 1,6 mrd. Les mer om kostnadshopp i prosjektet her.
  3. Deler av Transportkorridor vest: 700 millioner fra staten i 2024–2029. Bompenger: 2,3 mrd.

– I ny Nasjonal transportplan legges det opp til at staten dekker 50 prosent av kostnadene for strekningen som er felles for bussveien og Transportkorridor Vest gjennom 50/50-ordningen. Det forutsetter at det blir inngått en byvekstavtale for Nord-Jæren. Ut over dette er det lagt opp til bompengefinansiering for Transportkorridor vest. Når det gjelder status for de pågående forhandlingene om en byvekstavtale, tas det sikte på å bli ferdig i løpet av våren 2017, opplyser statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet i en e-post til Aftenbladet torsdag.

Fellesstrekningen er vurdert å koste 3 milliarder, så det betyr i så fall 1,5 milliarder fra staten ved enighet i en byvekstavtale.

I tillegg anbefales full statlig finansiering av sykkelekspressvei Stavanger-Sandnes. Ingen summer nevnes konkret, men etatene foreslår en pott til sykkelekspressveier i 2018–2029 på 7,8 milliarder for inntil ni byområder.

Sykkelstamvegen Stavanger-Sandnes har en prislapp på 1,3 milliarder. Stortingsflertallet gir grønt lys til gjennomføring av første etappe til 1,05 mrd. Les mer om kostnadsveksten i prosjektet her. Del-etappen Madlaveien–Schancheholen inngår i Ryfast-prosjektet og er ikke en del av bypakken.

(F.v.) Ole Ueland (H), ryggen til, Kristine Enger (Ap), Stanley Wirak (Ap), Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Christine Sagen Helgø (H) under work-shop om utslippsfrie busser på Litteraturhuset i Oslo i desember. Ordførerne sitter alle i styrtingsgruppen for bypakken.


Milliardkrangel

Kollektivdriften utgjør 3,15 milliarder av bypakkens tiltak.

Fylkestinget har vedtatt krav om at staten blar opp for kollektivdriften, men departementet sier nei til det utover «eventuelt tilskudd gjennom belønningsordningen». Også dette avklares trolig i byvekstavtalen.

Samferdselsdepartementet fastslår at kollektivdrift er en fylkeskommunal oppgave. Fylkestinget mener økte driftskostnader, som følge av bussveien, ikke lar seg finansiere over ordinært fylkeskommunalt budsjett.

Stortinget har flere ganger forlenget bompengeperioden og økt takstene på Nord-Jæren.

Bomring til 2038?

Bomopplegget er utarbeidet av Samferdselsdepartement før oversendelse til Stortinget.

En enstemmig transportkomité går inn for innkreving i 15 år.

Stortinget åpner for en reell økning av takstene på 20 prosent etter hvert. Dyreste passering kan i så fall øke fra 44 til 52,8 kroner for lette kjøretøy og fra 110 til 132 kroner for tyngre. Komiteen åpner også for forlenget innkreving med inntil fem år som sikkerhet for fylkeskommunens garanti på 7 milliarder.

Historikken viser at sjansen er absolutt til stede for forlengelse og økning i takstene.

  • 2001: Åpning av bomstasjoner på Nord-Jæren i april 2001. Planen var at de skulle stå i ti år. Passering i rushtiden er 10 kroner, 5 kroner utenom for lette kjøretøy.
  • 2004: Stortinget godtar økte takster og innkreving 24 timer i døgnet, alle ukedager. Grunntakstene heves eksempelvis fra 10 til 13 kroner for lette kjøretøy og fra 20 til 26 kroner for tyngre.
  • 2009: Stortinget slutter seg til et opplegg for å øke inntektene fram til bompengeperioden egentlig skulle utløpe i 2011. Grunntakstene heves til henholdsvis 20 og 50 kroner.
  • 2011: Stortinget slutter seg forlengelse av bomringen i inntil fem år «i påvente av avklaringer i forbindelse med arbeidet med Bypakke Nord-Jæren». Dette gjøres for å kunne finansiere igangsatte prosjekt og ta eventuelle kostnader ved avvikling av bompengeordningen.
  • 2016: Samferdselsdepartementet viser til forutsetninger fra 2011 om å opprettholde bomringen. I påvente av avklaringer om Bypakke Nord-Jæren, forlenges dermed bomringen nok en gang.
  • 2018: Antatt åpning av den nye bomringen.
  • 2033: Antatt avvikling av bomringen.

Paradokset

Hovedformålet er nullvekst i biltrafikken i bompengeperioden og at persontrafikkveksten skal skje kollektivt, med sykkel eller til fots.

Men færre biler, betyr færre bomkroner.

Grepet til Frp, H, KrF, V og Sp på Stortinget gir lavere bominntekter når et månedstak på 75 passeringer settes også for tungtrafikk.

Dette er ikke utredet og var ikke en del av det lokale opplegget.

– Jeg er godt fornøyd med at man innfører passeringstak for tunge kjøretøy. Vi ønsker generelt å redusere bompengebelastningen, så dette gjør jeg med lett hjerte, uttaler Solvik-Olsen.

Sekretariatslederen for bypakken sier at «dette er noe som har skjedd politisk på vei til Stortinget.»

– Vi har ikke fått i oppdrag å se på det, og det er ikke gjort beregninger av det i lokalbehandlingen. Styringsgruppen vil etter hvert kunne be om å få se på konsekvensene av det, sier Vegvesenets Stine Haave Åsland, som understreker at hun er ansatt av alle parter i Bypakke Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rogaland fylkeskommune, Jernbaneverket og Vegvesenet).

Dersom prosjektkostnadene fortsetter å stige, øker også behovet for bompenger og statlig medfinansiering.

I sin komitémerknad er Ap bekymret for en kostnadsvekst som tilsvarer økt bomregning på 1,5 milliarder for bilistene på bare to år, ifølge Ap.

Partiet understreker at kostnadskontroll og -disiplin er regjeringens ansvar.

– Det er stor usikkerhet både på inntekts- og utgiftssiden i bompakken. Hvor mye dette vil slå ut, er det for tidlig å si noe om, men jeg vil si at det er stor sannsynlighet å få bygget prosjektene innen 15 år, sier Åsland.

Hun legger til at finansieringsopplegget kan påvirkes av forhandlinger om statlig andel samt muligheten for å utsette prosjekter, justere takster eller forlenge innkrevingsperioden utover 15 år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) påpeker det han mener har vært misforståelser rundt bompengeopplegget. Han er blitt anklaget av Næringsforeningen i Stavanger-regionen for å skjule omfattende endringer i bomopplegget for næringstrafikken.

– Misforståelser

Samferdselsministeren er kritisert av Næringsforeningen i Stavanger-regionen for å skjule endringer i opplegget til departementet som ifølge foreningen kunne påført næringslivet en ekstraregning på flere hundre millioner kroner.

Statsråden mener det åpenbart har vært noen misforståelser om tidligere vedtak og bompengesystemet.

– I systemet er det to vektklasser (over og under 3,5 tonn). I Rogaland vedtok lokalpolitikerne å legge til grunn tre vektklasser, og de vedtok da at det ikke skulle være passeringstak for de tyngste bilene over 7,5 tonn. Det har i ettertid av vedtaket vært kommunisert mye i ulike saker om bompenger, slik at våre fagfolk regnet med at lokale myndigheter visste at det bare er to vektklasser, og at de tyngste bilene da er de over 3,5 tonn. Derfor ble saken fremlagt slik den gjorde. Jeg er glad for at Stortinget nå gjør gode vedtak i tråd med næringsforeningens ønsker, skriver Solvik-Olsen.

Transport- og kommunikasjonskomiteen avga sin innstilling i saken tirsdag ettermiddag. Stortingsvedtak er ventet i slutten av mars.

Gå til bypakkens offisielle nettsted for å mer informasjon.

PS! Aftenbladet sendte henvendelse til Samferdselsdepartementet 2. mars om kritikken fra næringsforeningen. Svaret kom 15. mars.

Publisert: