Oppvask om varslere

Stavanger bystyre slår ring om ansatte som varsler om kritikkverdige forhold. Marcela Molina (SV) vil ha slutt på de "fæle og skrekkelige" sakene.

Publisert: Publisert:

Torill Anglevik sier hun ble syk etter å ha varslet om kritikkverdige forhold ved Rosendal sykehjem. Nå tar Stavanger bystyre grep. Foto: Jarle Aasland

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Under mandagens ekstraordinære bystyremøtet drøfter tiltak i kommunens etikkarbeid.

Over 40 prosent av varslerne i Stavanger kommune har opplevd ikke å bli tatt tilstrekkelig på alvor, og nær 22 prosent av de ansatte fortalte om at de hadde varslet om ulike forhold de siste to årene. Det viser Rogaland Revisjons spørreundersøkelse blant drøyt 3200 ansatte.

Aftenbladet skriver mandag om varsleren Torill Anglevik som sier hun blepåført sykdom etter varsling av mobbing, trakassering og helsefarlig ledelse ved Rosendal sykehjem.

— Det er bekymringsfullt når vi i løpet av mange uker har lest mange saker om varsling som faktisk er skrekkelige og fæle, sier Marcela Molina (SV).

— Jeg skulle ønske at sakene ikke var tilfelle. Det er alvorlige saker når det menes at folk blir syke av å ta tak i kritikkverdige forhold. Slik kan vi ikke ha det, sa Molina.

Les også

Ble arbeidsufør etter varsling

Hun viste blant annet til Rosendal, som i flere år en konfliktherjet arbeidsplass med et betydelig millionunderskudd. Etter tre år med krisetiltak er Rosendal nå blitt et veldrevet sykehjem, ifølge Stavanger kommune.Et samlet bystyre ønsker nå at varslere skal bli ivaretatt på en bedre og annen måte enn det Anglevik opplever at hun ble.

De tidligere Stokka-lederne Linda Krüger og Mai Liss Sivertsen har stått fram og hevdet kommuneledelsen mislikte intern kritikk og varsling. Før hun sluttet i barnevernet, varslet «Ina» om mobbing og maktmisbruk. «Uakseptabel oppførsel», svarte Stavangers barnevernsjef

Krüger var til stede under behandlingen av etiske tiltak mandag.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER

Varslingskommisjon

Etikksaken ble utsatt under bystyremøtet 31. mars.

Da hadde bystyret samlet seg om et forslag frontet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Bystyret vil be om at en frittstående undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser opprettes, gjerne i samarbeid med andre kommuner.

Kåre Reiten (H) sådde noe tvil om dette er det riktige grepet å ta, men stiller seg bak at dette skal utredes.

Retningslinjer for varsling internt og eksternt skal evalueres. Bystyret ønsker å se på hvordan varslere sikres anonymitet, hvordan de følges opp, takhøyde for etiske dilemmaer, samt hvordan andre kommuner organiserer varslingsarbeidet.

Les også

– Har lært av Rosendal-saken

Antall avvik, sortert etter alvorlighetsgrad og oppfølgingstiltak, skal rapporteres om tre ganger årlig.Bystyret ber også om en handlingsplan for å øke kommuneansattes kunnskap om det anonyme varslersystemet Synergi. I tillegg skal det, i samarbeid med fagforeningene, utvikles et prøveprosjekt ved tre sykehjem, to barnehager og to skoler (inkludert skolefritidsordning) med innføring i kommunens varslingssystemer.

Før sommeren 2015 ønsker bystyret en sluttrapport til behandling. Bystyret ønsker seg samtidig en ny sak med oppdatert plan og retningslinjer som også tar inn KS-anbefalinger i «Håndbok i antikorrupsjon».

— Alle skal tas på alvor

Rådmann Inger Østensjø sa følgende da hun innledet etikkdebatten:

— Alle medarbeidere i Stavanger kommune skal kunne melde fra om kritiske og kritikkverdige forhold. Alle skal tas på alvor. En høy, etisk bevissthet og åpenhetskultur er avgjørende for å ivareta et godt arbeidsmiljø. Vi har alle et ansvar for å bidra til at urett avdekkes, sa Østensjø.

Hun viste også til en rekke gode resultater, tiltak og funn. Men:

— Vi vil alltid være underveis i dette arbeidet, sier Østensjø.

- Visste ingenting om Rosendal

Cecilie Bjelland (Ap) la til grunn at etikkrapporten var i ferd med å gå under radaren på bystyret og politisk ledelse. Hun roste Aftenbladet for omtalen av varslere og kritiske spørsmål i saken.

Bjelland signaliserte at det var spesielt at hun som levekårspolitiker siden 2011 aldri hadde hørt om saker som Rosendal-saken.

— Jeg vil berømme Aftenbladet for at de og modige kommuneansatte fikk oss politikere til å våkne. Etikkplanen og forebygging av misligheter og korrupsjon holdt på å skli gjennom hele systemet uten å bli tatt tak i på en skikkelig måte. Dette kunne ha skjedd i denne saken, sier Bjelland.

Hun er blant dem som etter hvert våknet.

— Etter hvert våknet den politiske ledelsen. Det skal vi også gjøre. Dette er uhyre viktig, sa Bjelland.

Vedtaket

Bystyret vedtok enstemmeig å videreføre et forslag som ble vedtatt av administrasjonsutvalget 8. april.

 • Administrasjonsutvalget ber om en evaluering av dagens retningslinjer for varsling internt og eksternt, herunder hvordan de fungerer i dag for å sikre anonym varsling, hvordan de praktisk følges opp, muligheten til å diskutere etiske dilemmaer samt hvordan andre kommuner organiserer dette. I saken skal det også videre vurderes opprettelsen av en frittstående undersøkelseskommisjon/utvalg for alvorlige hendelser, eventuelt i samarbeid med andre kommuner.
 • Antall varslede avvik inkluderes i tertialrapporteringen, kategorisert på alvorlighetsgrad samt beskrivelse av oppfølging.
 • Administrasjonsutvalget ber om en handlingsplan for å øke Stavanger kommunes ansattes kunnskap om rapporteringssystemet Synergi.
 • _Videre utvikling av synergi og et bedre varslingssystem.

a) Det innføres et prøveprosjekt ved tre sykehjem, to barnehager og to skoler, inkl. SFO, med innføring i synergi og varslingssystemene til Stavanger kommune.

b) De tillitsvalgte blir involvert i utarbeidelsen av prøveprosjektet.

c) Sluttrapport fremlegges administrasjonsutvalget og bystyret innen 2.kvartal 2015 for behandling._

 • Administrasjonsutvalget får seg forelagt ny sak med oppdatert plan og retningslinjer som også tar inn KS sine anbefalinger i «Håndbok i antikorrupsjon», innen 2. kvartal 2015.»

- Kommisjon må på plass

Varsleren Linda Krüger fikk honnør. Hun fulgte debatten fra tilhørerbenken sammen med leder Annette Dahl Wiig i Fagforbundet i Stavanger kommune.

— Det er fantastisk at det er en enighet om tiltakene i bystyret i dag. Det vitner om at dette blir tatt på alvor. Dette er en gledens dag, sier Dahl Wiig.

Hun gjentar oppfordringen om at kommuneansatte må varsle om kritikkverdige forhold. Slike saker kan på sikt havne i en egen varslingskommisjon som kommunen nå skal vurdere å opprette.

— Den må på plass, sier Krüger.

- Læring er nøkkelen

Bjørg Tysdal Moe (KrF) understreker at politikerne nå må være på ballen.

— Det er viktig at vi følger opp både når det gjelder oss selv og våre ansatte. Vi trenger verktøyene for å gå inn i problemstillingene ,og det er viktig å gå videre i arbeidet for å høyne den etiske standarden, sier hun.

Erlend Jordal (H), leder av administrasjonsutvalget, viste til en rekke gode funn, faktisk over det «budsjetterte poengsnittet», på områder som arbeidskultur, arbeidsmiljø, mangfold, holdninger og etikk.

— Vi leverer mye bra i dag. Mange av de ansatte sier at de har god kollegastøtte og gode ledere. Når de gjør feil, får de hjelp og støtte, og ikke bare en pekefinger eller reprimande. Gode kollegaer sørger for at vi trives, sier Jordal.

— Læring er nøkkelbegrepet, sier han.

— Det er vårt soleklare ansvar å sørge for at vi har et godt regelverk for kommunen, at det er kjent og at det blir fulgt opp. Regelverket gjelder også alle som sitter i denne salen. Her kommer også korrupsjon inn. Brudd på regelverket skal bli fulgt opp på en skikkelig måte, sier Cecilie Bjelland (Ap).

— Det blir gjort et stort og godt arbeid i Stavanger kommune. Det er ikke det dette handler om. Det handler om hvordan vi løfter dette videre. Dette er en prosess som aldri tar slutt, sier hun.

Sissel Stenberg (Frp) vil rydde unna grobunn for en fryktkultur blant varslere.

— Varsleren skal ikke tas tak i, men forholdene det varsles om. Det må skapes en trygghet og varslingskultur der viktigheten av varsling er i fokus. Redusering av avvik og brudd på regler og lover er det klare målet i en situasjon der varslere skal føle seg trygge, sier hun.

Thor Bjarne Bore (V) minner om at god, etisk oppførsel aldri kan vedtas, men at en etisk standard utvikles først og fremst gjennom etiske refleksjoner. Han viser til at det er en relativt stor andel kommuneansatte som opplever at varsling ikke ble tatt på alvor av ledere. Bore retter honnør til alle som har snakket ut som sine opplevelser om varsling.

Bjarne Kvadsheim (Sp) minner om at drøyt 6000 ansatte mener at kommunen er en bra arbeidsplass.

— For oss som sitter med ansvaret, er det totalt uakseptabelt at folk har registrert trakassering, korrupsjon og etiske misligheter. For mange forteller om frykt for represalier og en kultur for å skjule ting. Dette er ikke gode signaler om et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi må ha fokus på at det ikke alltid er slik at majoriteten har rett, sier Kvadsheim.

Olav T. Laake (Ap) minner om effekten av Edward Snowden-avsløringene.

— Det har fått hele verden til å tenke på varslere, sier Laake, som minner om at Snowden fortsatt risikerer dødsstraff dersom han utleveres til USA.

— Det bør gi oss mot, ikke bare til å snakke om åpenhet, varsling og beskyttelse av varslere, men også at vi skal gjøre noe med dette. Glem aldri at det er vi, og vi alene, som har ansvaret, sier Laake.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener det sier litt om politikerne at saken «gikk under radaren» da bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i september.

— Det er skremmende at det er en avis som må få opp sakene før bystyret tar dette så på alvor som vi ettertrykkelig gjør i dag, sier Moi Nilsen.

— Saken som sto på trykk i Aftenbladet mandag, synes jeg topper alt, sier han.

Per A. Thorbjørnsen (V) mener at en egen undersøkelseskommisjon må på plass. Han liker dårlig at han må innom avisspaltene for å lese om avvik:

— Jeg tror at dette er en debatt som har kommet primært på grunn av Aftenbladets reportasjer og at enkeltmennesker som har stått fram. Jeg er enig med Cecilie Bjelland i at denne kunne ha glidd gjennom uten at vi har fått fokuset på den som vi nå får. Det er vi enige om, og det håper jeg de ansatte legger merke til, sa Thorbjørnsen.

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) sier at alle ansatte i Stavanger kommune skal ha tillit til at det finnes trygge kanaler for varsling.

— Det mest avgjørende er at vi har ledere som håndterer dette på en riktig og god måte. Jeg tror det må jobbes med kompetanseutvikling blant ledere. Læring i denne sammenhengen er viktig og helt nødvendig for å bli bedre, sier hun.

Ordføreren minner om at bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Stavanger kommune.

— Vi representerer kommunen også utad. Det er vår oppgave å oppføre oss på en måte som gjør at innbyggerne har tillit til kommunen. Vi må tåle at søkelyset blir satt nettopp på oss. Vi må tenke gjennom absolutt alt vi gjør og sier, ikke bare i politiske fora, men også i andre sammenhenger, sier Sagen Helgø.

— Jeg synes alle politikere bør tenke gjennom opptredenen i sosiale medier og hvordan vi omtaler andre personer på Facebook, sier ordføreren.

Rådmannens tale

Her følger det forberedte innlegget til Østensjø:

"Alle medarbeidere i Stavanger kommune skal kunne melde fra om kritikkverdige forhold.

Alle som varsler skal tas på alvor.

Høy etisk bevissthet og en åpen kultur er avgjørende for å ivareta et godt arbeidsmiljø.

Vi har alle et ansvar for å bidra til at urett avdekkes.

Vi må arbeide mer med hva som er varsling og vi må gi bedre informasjon om varslingsreglene og hvordan varsling skal følges opp. Vi må arbeide målrettet og systematisk.

Arbeidet er langsiktig og vi vil alltid være underveis.

Planen for etikk er dels utarbeidet på bakgrunn av et generelt behov for å gjennomgå og forsterke kommunens arbeid på dette feltet og dels med utgangspunkt i to etikkrapporter fra i fjor. Rapport fra Oxford Research om etikk i storbyer og forvaltningsrevisjonsrapporten om etikk fra Rogaland Revisjon IKS. Denne ble behandlet av bystyret 2. september, 2013.

Hovedbudskapet fra forvaltningsrevisjonsrapporten var at kommunen har gjennomført en rekke tiltak siden forrige undersøkelse som ble gjennomført for 5 år siden - tiltak som har hatt positiv effekt. Verdier og etikk er godt innarbeidet og integrert i vår modell for ledelse og styring har i mange år vært et hovedområde i kommunens arbeidsgiverstrategi.

3.249 ansatte svarte på spørsmål knyttet til etiske forhold. Undersøkelsen viste at ansatte har langt bedre kjennskap til kommunens etiske standard enn ved sist undersøkelse, og også veldig god kjennskap til etiske retningslinjer innen eget fagområde. I tillegg har det vært en positiv utvikling med hensyn til tiltak som ansatte har gjennomgått for å øke etisk bevissthet og kompetanse.

På noen områder ordfører, skulle rådmannen ønsket vi kom bedre ut. Ansatte meldte at de har observert flere tilfeller av mobbing, trakassering og diskriminering på egen arbeidsplass enn ved forrige undersøkelse. Dette er forhold vi griper tak i.

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til varsling. Med varsling menes i denne sammenheng alvorlig kritikkverdige forhold som brudd på lover og forskrifter, brudd på interne regler og brudd på allment aksepterte normer. I arbeidsmiljøloven er det bestemmelser om varsling, og kommunen har med bakgrunn i disse utarbeidet egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold.

Rapporten konkluderer med at det er en ganske god varslingskultur i Stavanger kommune. Med det menes at de aller fleste ansatte ville valgt å varsle, og at de fleste ville varslet til nærmeste leder. Dette er i tråd med våre retningslinjer for varsling. Målet er at varslene skal håndteres på lavest mulig nivå.

Vi fikk ikke like god tilbakemelding når det gjaldt oppfølging av varslene. Riktignok er det et begrenset antall som svarer på dette spørsmålet. Men vi må tilbakemeldingen på alvor.

Nylig var medarbeiderundersøkelsen vår klar. 5318 ansatte i kommunen (foretakene og lærlingene er her holdt utenfor 6003) svarte på undersøkelsen. Ansatte mener de får god støtte til å håndtere krevende etiske dilemmaer i jobben og at de trygt kan si fra om kritikkverdige forhold - uten at det får negative konsekvenser. Undersøkelsen viser at etikk er en viktig driver for jobbengasjement. Disse resultatene gir viktig grunnlag for den videre oppfølgning.

Medarbeiderundersøkelsen viser også at kulturen i Stavanger kommune kjennetegnes av stor grad av åpenhet.

Ordfører; og dette er viktig for meg å understreke – Jeg vil at medarbeiderne skal varsle om kritikkverdige forhold. Det skal ikke være tvil om at alle varsler skal bli tatt på alvor. Ingen ansatte skal være redde for å si i fra eller være redde for represalier. Det er viktig at alle gir beskjed!

Vi må arbeide mer med å klargjøre hva som er varsling og vi må også gi bedre informasjon om varslingsreglene og hvordan varsling skal følges opp. I rapporten påpekes det at ansatte ikke alltid skiller mellom varsling, avviksrapportering og det å si i fra. Faglig eller politisk uenighet vil for eksempel heller ikke falle inn under varslingsbestemmelsene.

Vi skal fortsette det viktige arbeidet med vekt på organisasjonsutvikling og kulturbygging for stadig styrking av gode etiske holdninger og handlinger. I en stor organisasjon vil det alltid være forhold som ikke fungerer slik vi ønsker. Det er derfor viktig å ha kontinuerlig oppmerksomhet på arbeidsmiljøet og arbeidskulturen. Etikkundersøkelsen minner oss om at etiske spørsmål og en god og åpen kultur er viktig for å ivareta et godt arbeidsmiljø.

Et forhold ordfører; som kan være av betydning å understreke, er den krevende situasjonen som oppstår når tjenestetilbudet må tilpasses en begrenset økonomisk ramme.

Dilemma mellom brukernes behov og faglige vurderinger på den ene siden, og økonomi på den andre siden kan oppleves konfliktfylt. Det er avgjørende at ledere håndterer slike situasjoner på en god måte i samarbeid med medarbeidere. Dette må ha fortsatt og styrket oppmerksomhet både i den daglige ledelse og gjennom ulike lederopplæringsprogrammer. Vi må «trene» på vanskelige og utfordrende situasjoner som ledere og som medarbeidere.

Ordfører; til slutt - Bystyret skal i dag behandle etisk standard og tiltaksplanen for vårt videre arbeid med etikk. Tiltaksplanen skal nå detaljeres og videreutvikles i samarbeid med ledere og tillitsvalgte. Reviderte varslingsrutiner er også under arbeid. Det er viktig at også utarbeidelsen og oppfølgingen av disse rutinene, skjer i et tett samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og ledere. De nye varslingsrutinene skal være ferdigstilt før sommerferien og kan behandles av bystyret til høsten. Vi må arbeide målrettet og systematisk. Arbeidet er langsiktig og vi vil alltid være underveis."

LES OGSÅ:

Les også

Stavanger svikter varslerne

Les også

På demokratiet løs

Les også

Undersøker mistanke om lovbrudd

Les også

- Kommunen har trolig brutt loven

Les også

Varslet om mobbing - ble refset av toppsjef

Publisert:

Les også

 1. Kommunen har sendt hunden på dør

 2. Lydig hund provoserer kommuneansatte

 3. – Spreng systemet

 4. Ber om svar i bystyret

 5. - Jeg kom med kritikk, og ble stemplet som lite samarbeidsvillig

Mest lest akkurat nå

 1. Haaland hyller sitt store idol: – Det er vilt. Den mannen er ikke normal

 2. Thorbjørn Lea ble korona­smittet i mars. Slik preges han av sykdommen åtte måneder senere

 3. Siste vrak er hentet ut av P-huset på Sola

 4. 65 færre ansatte i skolen: – Vi er alvorlig bekymret

 5. Tre nye smittetilfeller i Stavanger - ett med ukjent smittekilde

 6. Slettet 31 år gammel norgesrekord i Stavanger

 1. Stavanger