Kortere ventetid i barnevernet

Ved utgangen av 2005 var det kun ni barn som ventet på hjelpetiltak innen barnevernet i Sandnes. Det er en nedgang på 27 fra året før.