Billettøkning i Ryfylke

Båttrafikken i Ryfylke koster dyrt