• Mudring langs dette partiet av Håelva kan bidra til å forebygge flom oppstrøms. Fylkesmannen godkjenner nå fjerning av opptil 500 kubikkmeter masse her. Odd Pihlstrøm

Fylkesmannen tillater flom-mudring i Håelva

Grunneier har fått tillatelse til å fjerne betydelige jord— og slam-masser i Håelva for å forebygge flom. Fylkesmannen har tidligere sagt nei av hensyn til fredet elvemusling.