189 bor fortsatt på hospits

Politikerne ville ha de husløse, spesielt de yngste, bort fra hospitsene og over i verdige boliger. Så langt i år har det ikke lykkes.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 20 år gammel

STAVANGER: Ved utgangen av oktober hadde 189 av byens svakeste fått dekket ett eller flere opphold på hospits/pensjonat av Stavanger kommune. Det er én person mindre enn i fjor på samme tid.

Døgnprisen på de hospitsene kommunen benytter, varierer noe, men ligger mellom 400 og 450 kroner døgnet; 12.000-13.000 kroner måneden.

29 av hospitsbrukerne har vært under 25 år gamle, ifølge kommunens statistikk. Det er én mer enn på samme tid i fjor — og langt fra politikernes målsetninger.

«Unge ut av hospits» Stavanger bystyre vedtok i vår en ruspolitisk handlingsplan hvor ett klart mål er å avvikle bruken av hospits for unge under 25 år og «erstatte hospitsene med verdige boliger med oppfølging», som det står i vedtaket.

Et såkalt strakshus skal også utredes for denne gruppen.

Rådmann Ole Hetland har ikke satt av ekstra penger til tiltaket i sitt forslag til 2003-budsjett. Politikerne skal vedta det endelige budsjettet i desember.

Kortere opphold Utgiftene til leie av rom på hospits har gått ned fra 6,9 millioner kroner til 6,5 millioner kroner fra 2001 til 2002.

— At utgiftene går ned samtidig som antall personer er det samme, tyder på at gjennomsnittlig botid per bruker er redusert, sier fagkonsulent Eli Karin Foss i Avdeling for Oppvekst og Levekår i Stavanger kommune.

Avdelingen jobber aktivt med å finne alternative botilbud til vanskeligstilte. Oppgaven fikk administrasjonen da Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet vedtok 2002-budsjettet for snart ett år siden. «Bruken av hospits/pensjonat skal reduseres», slo flertallet fast. Det ble ikke bevilget penger ekstra til dette slik spesielt Arbeiderpartiet argumenterte for i sitt budsjettforslag. Også Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse ville bruke mer penger på sosiale tjenester.

Prøver nye løsninger I april kom et forslag om å etablere et prøveprosjekt med miljøarbeidertjeneste til oppfølging av bostedsløse i kommunal bolig. Forslaget ble vedtatt og penger til dette, 350.000 kroner i 2002 og 700.000 kroner i 2003, ble omdisponert fra klientrettede budsjettmidler.

To miljøarbeidere er ansatt for å rekruttere husløse fra hospits og pensjonater. Stillingene skal dekke oppfølgingstjeneste for minst 20 bostedsløse i kommunal bolig etter søknad fra helse- og sosialdistriktene.

— Det er for tidlig til at effekten av dette er tatt ut ennå, sier Fosse.

Publisert: