Legg ned fylkesnemnda

Fylkesnemndene for sosiale saker bør nedlegges og oppgavene etter barnevernloven og sosialtjenesteloven bør overføres til domstolene. Dét foreslår sorenskriver Jon Høyland ved Jæren sorenskriverembete i en høringsuttalelse til Justisdepartementet.