Lagmannsretten: Aftenbladet part i Viksveen-saken

Borgarting lagmannsrett har forkastet kjæremålet fra førstestatsadvokat Lasse Qvigstad som ønsket rettens medhold i at Stavanger Aftenblad ikke er part i Viksveen-saken.