• Jom Ingemundsen

Kongen åpnet Universitetet i Stavanger