Her er Frps etiske retningslinjer

«Alle har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til, som ikke er i samsvar med Fremskrittspartiets etiske retningslinjer», heter det i partiets eget regelverk.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

— Hendelsen kan på ingen måte være ukjent for Frp-ledelsen, hevder Hege Salomon, som er bistandsadvokat til 17-åringen som skal ha blitt utsatt for seksuelt overgrep av Trond Birkedal i 2008. Hun sier at hennes klient fortalte partiledelsen om det som hadde skjedd.

I så fall har ledelsen brutt partiets egne etiske retningslinjer, som de har henvist til utallige ganger de siste dagene. Her står det helt klart at alle har ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til, som ikke er i samsvar med reglene.

Har du tips i saken? Kontakt oss på mail eller på telefon 922 24 276.

– Det viktigste nå er at jeg har forsikret meg om at vårt regelverk er fulgt i denne saken og at vi har oversendt all informasjon vi har, til politiet, sa partileder Siv Jensen onsdag.

LES OGSÅ:

Les også

«Har visst om saken lenge»

LES OGSÅ:

Les også

Taus om hva Frp visste når

Til politiet

Under punktet «Mistanke om straffbare forhold» heter det:

«Foreligger det mistanke eller bevis for at et medlem skal ha foretatt seg noe straffbart, må det organisasjonsleddet som får informasjon om dette straks videreformidle disse opplysningene til overordnet organisasjonsledd.»

Videre påpekes det at partiet ikke selv som ordne opp:

«Slike forhold skal tas tak i med en gang, men det er ikke FrPs oppgave å vurdere om det som har skjedd er i strid med norsk lov / straffbart. Vi må som parti overlate dette til det offentlige straffesystemet og deres behandling av saken.»

LES OGSÅ:

Les også

Birkedal skulle holde foredrag på kurs om seksualforbrytelser

Åpne og redelige

Under avsnittet «Etiske holdninger» legges det vekt på at alle i organisasjonen skal være åpne og redelige:

«Fremskrittspartiet legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler bør det stilles høye krav til politikeres etiske holdninger, både i vår virksomhet for samfunnet og privat.»

I fjor høst ble Trond Birkedal helt overraskende vraket som Frps ordførerkandidat i Stavanger av nominasjonskomiteen. Komiteens leder, Jostein Zazzera, avviste tidligere denne uken at komiteen hadde noe annet enn politiske begrunnelser da de foreslo Sissel Stenberg plassert foran Birkedal på listen.

LES OGSÅ:

Les også

Zazzera vil ikke si ett eneste pip om Birkedal

I de etiske retningslinjene finnes et punkt om valg og nominasjoner:

«Hvis vi vet noe om partikolleger, som er så alvorlig at det kan skade partiet, skal vi si ifra til nominasjonskomiteen eller valgkomiteen, og i full åpenhet, slik at kandidaten av nevnte komité gis anledning til å svare for seg.»

Regler om fritid

Frps etiske retningslinjer sier også noe om hvordan medlemmene skal oppføre seg på fritiden:

«Fremskrittspartiets folkevalgte og tillitsvalgte medlemmer har et selvstendig ansvar for å etterleve norske lover og regler, samt de normer partiet forfekter i politiske fora. Som enkeltpersoner vil de også i fritiden bli assosiert med Fremskrittspartiet. Det forventes derfor at de til enhver tid har en sømmelig atferd i det offentlige rom.»

I det etiske reglementet er en betydelig del av satt til forebygging av seksuelle overgrep i organisasjonen og behandling av fremsatte påstander om seksuelle overgrep og annen mistanke om straffbare forhold:

Formål:

«Fremskrittspartiet som politisk parti er avhengig av befolkningens tillit. Partiorganisasjonen er også avhengig av medlemmenes tillit. Slik tillit kan ikke kreves eller vedtas, den må vinnes gjennom ærlighet, åpenhet, lojalitet og ansvarlighet. I en organisasjon som FrP, som er sammensatt av personer med ulik bakgrunn, alder og kjønn, er det svært viktig at alle som kommer i kontakt med partiet kan føle trygghet for egen sikkerhet og trygghet for fravær av trakassering av noe slag.

Fremskrittspartiet i likhet med andre organisasjoner må erkjenne at så vel seksuell som annen trakassering forekommer både privat, i organisasjoner og i arbeidslivet.

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet med negative konsekvenser for den/de oppmerksomheten rammer, og hører ikke hjemme i vår organisasjon.

Disse retningslinjer har som formål å øke bevisstheten om at seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet også kan forekomme i vår organisasjon. Behandling av slike saker krever imidlertid forsiktighet, innlevelse og innsikt. Det er viktig med rettferdig og konsekvent behandling slik at det ikke utøves «selvjustis» gjennom at partiorganisasjonen påtar seg et ansvar det er rettsvesenet som skal vurdere og dømme i.

De fleste mennesker opplever det som motiverende å få ros, oppmuntring eller en klapp på skulderen. Det er selvfølgelig både riktig og viktig å vise omtanke, gi oppmerksomhet og oppmuntring. Retningslinjene må ikke oppfattes som et forsøk på å fjerne dette.»

Her er reglene

Retningslinjer mot seksuell trakassering:

a. FrP ønsker en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer. Som organisasjon har vi et ansvar for å forebygge og bidra til å hindre dette. Tillitsvalgte i FrP må ikke utsette noen for seksuell trakassering, og har selv ansvaret for at dette blir fulgt.

b. Tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet, må ta slike henvendelser alvorlig, med respekt både for angivelig offer og angivelig overgriper

c. Det er ikke FrPs oppgave å vurdere om det som har skjedd er i strid med norsk lov / straffbart. Vi må som parti overlate dette til det offentlige straffesystemet og deres behandling av saken.

d. Blir FrP-tillitsvalgte kjent med slike beskyldninger bør vi oppmuntre/ motivere den krenkede part til å vurdere en anmeldelse av forholdet.

e. Som hovedregel bør ikke en som er dømt for seksuelle overgrep, eller en person som har en sak under etterforskning, ha tillitsverv eller stå på en valgliste for FrP.

f. Det er først og fremst personen selv som har ansvaret for å se til at denne hovedregelen blir etterlevd, men det hviler også et stort ansvar på det leddet i organisasjonen som er nærmest saken. I en situasjon hvor det er personer det er reist beskyldninger mot, bør det av partiet gjennomføres samtaler med den enkelte for å vurdere hva som er best å gjøre i den aktuelle situasjonen.

g. Tillits— og folkevalgte i FrP må, gjennom skolering, bevisstgjøres i forhold til det ansvar de har som fremtredende offentlige personer med den tilhørende oppmerksomhet/makt som de får i kraft av sin posisjon

h. Fortrolig informasjon som gis i slike saker skal behandles med respekt. Hensynet til enkeltmennesker, enten det er offer eller overgriper må stå i fokus.

i. Det er et ledelsesansvar i det enkelte ledd av organisasjonen at disse retningslinjene og hensikten med dem blir etterlevd. Dette ansvaret kan ikke delegeres til andre tillitsvalgte eller ansatte.

Les også

 1. «Har visst om saken lenge»

 2. Mye ugress i politikkens åker

 3. Birkedal skulle holde foredrag på kurs om seksualforbrytelser

 4. - Filmingen hadde seksuelt motiv

 5. Gro Elise Christiansen tar roret i Frp

 6. Oase-leder «beklager dypt»

 7. Valgkamptrøbbel for Frp

 8. Støtterklæringene hagler inn

 9. Flere menn kan ha blitt ulovlig nakenfilmet

 10. Tror på løslatelse i dag

 11. 19-åring på jevnlige besøk hos Birkedal

 12. - Tar tid å gå gjennom materialet

 13. - Vi gikk inn i en sjokk-tilstand

 14. TREKKER SEG?: Moi Nilsen vurderer det

 15. - Jeg er ikke aktuell som ny topp

 16. - De fleste fornærmede tilknyttet Frp

 17. Frp tilbake <br/>på mars-<br/>målingene

 18. Diskuterte anklager med Frp-ledelsen

 19. Birkedal utradert i Frp

 20. Innrømmer at Frp visste om anklager mot Birkedal

 21. Utga seg for å være tenåringsjente på nettet

 22. Politiet vil avhøre Frp-ledelsen

 23. - 15 gutter har meldt seg i Birkedal-saken

 24. Siv Jensen bekrefter at hun visste om påstander

 25. &ndash; Jensen bør vurdere å trekke seg

 26. &ndash; En helt grusom uke

 27. - Partiet ikke tjent med at jeg går av nå

 28. Geir Mo avhørt av politiet

 29. Kan bli rettssak mot Birkedal midt i valgkampen

 30. Mo tror ikke Birkedal-saken skader partiet

 31. &ndash; Ferdig etterforsket denne uken

 32. - Birkedal er bygd for å kunne klare dette

 33. Birkedal: - Vil ta en eventuell straff og komme meg videre med et nytt liv

 34. Ny anmeldelse mot Birkedal

 35. SIV JENSEN: Taus om hva Frp visste

 36. BIRKEDAL: Trekker seg fra alle verv

Publisert: