Likevel hogst i verna skog

Hogsten skal ikkje kallast vedhogst, men skjøtsel av verna skog.