• Fredrik Refvem

Tau-sambandet i rute igjen

Tau-sambandet er i rute igjen etter tekniske problemer i formiddag.