Krafttak for sjøauren

Bestanden av sjøaure i Rogaland er sterkt utsatt. Den verdifulle fiskearten kan likevel reddes med enkle og billige tiltak.