Utlendingsnemnda avviserat den underslår Iran-fakta

Utlendingsnemnda avviser at den underslår viktige fakta om farene for kristne konvertitter i Iran, i sine asylavslag.

Julemesse i St. Josef-kirken i Teheran i 2012. Irans grunnlov beskytter statusen til kristne og jøder. Men det er noe helt annet å konvertere fra islam til kristendom og komme hjem som evangelisk kristen. Misjonering er forbudt. Det er uenighet mellom norske utlendingsmyndigheter og Norsk organisasjon for asylsøkere om farene ved å returnere konvertitter til Iran.
  • Ingeborg Eliassen
    Ingeborg Eliassen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— Utlendingsnemnda har ingen interesse av å forandre meningsinnholdet i en rapport fra Landinfo. Som forvaltningsorgan har vi én interesse, og det er å fatte riktige vedtak, skriver Lars Erik Andersen, seksjonssjef i Utlendingsnemnda (UNE), i en epost til Aftenbladet.

Les også

Konvertitter må bli skap-kristne

Landinfo veier tungt

Han svarer på kritikk fra Norsk organisasjon for asylsøkere, som hevder at UNE i en rekke avslag til iranske konvertitter, utelater et viktig element i sine sitater fra en tungtveiende rapport om hvilke konvertitter som risikerer forfølgelse i Iran.

Rapporten det gjelder, er et notat fra Landinfo, en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen. Landinfo gir grunninformasjon om forhold i landene asylsøkere kommer fra, til saksbehandlerne i Utlendingsdirektoratet (UDI) og klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE). — Landinfo tar ikke stilling i enkeltsaker. Men deres informasjon om forholdene har likevel stor innflytelse på utfallet i saker. Den blir ofte tungen på vektskålen, sier Jon Ole Martinsen, rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, Noas.

Les også

Kristen eks-muslim i skjul for å slippe tvangsutsendelse

Hjemmekirker utelatt

I avslaget til den iranske asylsøkeren Jemal i Stavanger og flere andre konvertitter, viser UNE til et 2011-notat fra Landinfo. Notatet slår fast at "ledere og medlemmer av kirkesamfunn som driver utadrettet virksomhet og medlemmer av hjemmekirker er spesielt utsatt i Iran. De aller fleste kristne og konvertitter som har blitt arrestert det siste året har vært tilknyttet hjemmekirkemiljøer ". (Redaksjonens uthevelse).

I rapporten "Tro, håp og forfølgelse" fra i sommer, går Noas gjennom 100 saker der kristne konvertitter er tvangssendt fra Norge til Iran. Terskelen for å bli ansett å ha et personlig kristent livssyn blir lagt høyere siden 2012, går det fram av den. Det holder ikke å være døpt og å delta i aktiviteter i menigheten; man må ha en profilert rolle.

UNE utelater deler av den siterte landinformasjonen i flere av avslagene til konvertitter, påpeker rapporten. Dette gjelder også avslaget til Jemal. UNE viser til Landinfos notat og skriver at "ledere og medlemmer av kristne menigheter som driver utadrettet virksomhet" er utsatt for avhør, arrestasjon, trakassering og trusler fra myndighetene, men at fengselsopphold oftest er kortvarige. Landinfos henvisning til hjemmekirkemiljøer, er utelatt.

— Meningsinnholdet endres når UNE utelater deler av Landinfos situasjonsvurdering. Det kan få svært alvorlige følger for mennesker som dermed ikke anses for å være en utsatt gruppe, mener Noas.

Alt med i vurderingen

At bare deler av en rapport gjengis, betyr selvsagt ikke at resten av rapporten utelates fra våre vurderinger, skriver UNEs Lars Erik Andersen. - En slik påstand faller på sin egen urimelighet. I UNEs vedtak blir ofte sentrale deler av en rapport gjengitt, i første rekke de deler som er relevant i den aktuelle saken, skriver han.

Landinfo kjenner ikke til at Utlendingsnemnda siterer selektivt fra notatet om konvertitter, sier Jörg Lange, som leder denne enheten. - Vi står ansvarlige for det vi selv publiserer. Vårt mandat er å gjøre oppdatert og balansert landinformasjon tilgjengelig for offentligheten. Hvordan UNE velger å tolke eller bruke denne informasjonen, er deres ansvar, sier Lange.

Publisert: