Trafikkulukke i Skjoldastraumen

Eit eldre ektepar køyrte i grøfta i Skjoldastraumen i Tysvær ved 13.00-tida torsdag.