Krav til skikkelig norsk-undervisning

— Skikkelig språkopplæring er det viktigste grunnlaget for envellykket integrering.