Betydelig karbonlekkasje mellom kommunene viser behov for interkommunalt klimasamarbeid

KRONIKK: Stavanger kommune har 28 prosent av Rogalands innbyggere, men kun 7 prosent av de samlede klimautslippene i fylket.

Publisert: Publisert:

Figuren øverst viser landbaserte klimautslipp i Rogaland i 2016, fordelt på kommuner og samfunnssektorer. Utslipp offshore er ikke tatt med.

Debattinnlegg

 • Atle Blomgren
  Seniorforsker, NORCE Samfunn
 • Ying Guo
  Senior forretningsutvikler, NORCE Energi
 1. Leserne mener
Denne artikkelen er over ett år gammel

Flertallet i Stavanger bystyre vedtok 26. november at klimagassutslippene i kommunen skal ned med 80 prosent innen 2030. Det er svært prisverdig at det gjøres ambisiøse vedtak for å håndtere klimautfordringen.

Men på samme måte som at nasjonale tiltak bør kombineres med overnasjonale tiltak, kan en spørre: Bør ikke kommunale tiltak kombineres med overkommunale tiltak? For faktum er at Stavangers årlige utslipp på 300.000 tonn CO₂-ekvivalenter kun utgjør 7 prosent av Rogalands samlede utslipp på 4.500.000 tonn CO₂-ekvivalenter.

Store utslag

Gassterminal og -prosesseringsanlegget på Kårstø gjør Tysvær, med bare 11.000 innbyggere, til den kommunen i Rogaland som suverent slipper ut mest karbon, – mer enn det dobbelte av nummer to, Karmøy, og over fire ganger så mye som Stavanger med sine 134.000 innbyggere. Foto: Pål Christensen

Miljødirektoratet utarbeider utslippsstatistikk for alle norske kommuner (www.norskeutslipp.no/). En slik fordeling må nødvendigvis basere seg på en del forutsetninger, som vi kan mene mye om, men dette er uansett det beste verktøyet vi har til å analysere hva som slippes ut og hvor det slippes ut.

Figuren øverst viser landbaserte utslipp. Den tar altså ikke med utslipp fra selve petroleumsproduksjonen offshore, kun utslipp fra landanlegg, som eksempelvis Gasscos anlegg på Kårstø i Tysvær kommune og Gasums anlegg i Sola. Figuren tar også med utslipp fra rigger og offshorefartøy når de befinner seg innenfor 12 nautiske mil fra land.

«Lekkasjer» over kommunegrensene

Som vi ser, er veitrafikk den klart viktigste utslippsfaktor i Stavanger (55 prosent). Den nest viktigste utslippsfaktoren (22 prosent) er sjøfart, hvor de to viktigste delkildene er offshorefartøy/rigger og cruisefartøy. Så dersom alle i Stavanger går over til sykkel eller el-bil og offshoreflåten legger om til batterier, vil byen ha oppnådd kuttmålet sitt. Men i dette ligger det betydelig «karbonlekkasje»:

 • Utslippene som skjer når stavangerfolk skal fly, registreres i Sola.
 • Ferjetransport av reisende fra Stavanger registreres i kommuner som Rennesøy, Sola, Strand og Bokn.
 • Stavangers avfall deponeres i Sola og brennes i Sandnes-delen av Forus (merk at dette anlegget ble utvidet i 2017 med betydelig økning i utslipp).
 • Bruk av mobile anleggsmaskiner registreres ved hovedkontorene til entreprenørene.
 • Utslipp fra offshorefartøy, rigger og andre båter hjemmehørende i Stavanger belastes de kommunale farvannene de til enhver tid befinner seg i.
 • Mange stavangerfolk jobber for Equinor ved landanlegget Kårstø i Tysvær.

For Rogaland samlet sett er tungindustrien den klart viktigste utslippskilden. Den er nesten tre ganger så stor som samlede utslipp fra veitrafikken. Utslippene fra tungindustri i de tre kommunene Tysvær (Kårstø), Karmøy (Hydro) og Sauda (Eramet) står for til sammen 42 prosent av Rogalands samlede utslipp.

Jordbruk, avfallsdeponering og energiforsyning (avfallsforbrenning) står for til sammen 20 prosent av fylkets samlede utslipp. Sjøfarten har nesten like stort klimautslipp som jordbruket.

Les også

150.000 flere cruiseturister ventet til Stavanger i 2019

Hva vi kan gjøre

Hva innebærer dette? Jo, for å kunne ta de smarteste klimagrepene, må kommunene i Rogaland og fylkeskommunen koordinere innsatsen om effektive tiltak i tett samarbeid med næringslivet.

For å ta et eksempel: Rogaland vil i teorien kunne kutte hele 70 prosent av samlede utslipp ved en kombinasjon av:

 • Reduksjon på 100 prosent innen avfall/avløp (deponi) og energiforsyning (avfallsforbrenning) ved hjelp av CO2-fangst og lagring (CCS).
 • Reduksjon på 80 prosent innen veitrafikk og sjøfart ved hjelp av utslippsfrie fartøy og tilbud om landstrøm.
 • Reduksjon på 70 prosent innen industri/olje/gass ved hjelp av CO2-fangst og lagring (CCS), klima- og energieffektiv produksjonsteknologi og økt bruk av miljøvennlige byggematerialer
 • Reduksjon på 50 prosent innen jordbruk, luftfart og annen mobil forbrenning ved hjelp av miljøvennlig gjødselhåndtering og elektrifisering av fly/helikopter og anleggsmaskiner.

Ser man utover fylkesgrensene, har vi nabofylker som Vest-Agder og Hordaland (snart Vestland) med tilsvarende problemstillinger. Tiltakssamarbeid på tvers av fylkesgrensene kan effektivisere kuttarbeidet ytterligere. For klimagassene i atmosfæren kjenner verken kommune-, fylkes- eller landsdelsgrenser.

Publisert: