Fire gode grunner for småhusfortetting

DEBATT: Kommuneplanen er viktig, ikke minst rammene den legger for byutvikling. Både dette og flere andre tema burde diskuteres mer.

«Dersom det hadde vært mulig å skille ut en liten tomt kunne de eldre flyttet til en kårbolig i hagen til eneboligen», skriver Henrik Lundberg.

Debattinnlegg

Publisert: Publisert:

Kommunen burde åpne for dialog slik at planen kan bli til med reel medskapning. Sett i lys av det er det et skuffende Stavanger kommunes avdeling for byutvikling gir i avisen 2. oktober til Tor O. Austigards innlegg fra 17. september.

Det snakkes mye om innbyggerinvolvering og medvirkning når planer utarbeides. Det bør også gjelde for kommuneplanen, og når det kommer innspill burde kommunen lytte.

Behov for nye regler

Kommuneplanens regler og forskrifter er ikke hogget i stein. Når nye utfordringer melder seg, og det viser seg at planen ikke virker etter hensikten, må den endres. I svaret til Austigard peker avdeling for byutvikling på at det er bybåndet mellom Stavanger og Sandnes som er prioritert byutviklingsområde. Jeg kan tilføye; det har vært prioritert i 20 år, uten at det er har skjedd særlig utbygging i området.

I arbeidet med kommuneplanen burde man spørre seg om planen gir den byen man ønsker seg, og i tilfelle hvorfor ikke. Sammen med en gruppe arkitekter og planleggere, påpekte jeg det paradoksale i kommuneplanens regler som gjør det enklere å få tillatelse til en 8-etasjers boligblokk enn et rekkehus.

Også her kom det et vagt svar fra avdeling for byutvikling, som ikke gjorde oss klokere om kommunen vil endre disse reglene. Jeg kan føye til at dette paradokset er påpekt i innspill til tidligere rullering av kommuneplanen uten at det fikk konsekvenser.

Kommuneplanens regler og forskrifter er ikke hogget i stein.

Ikke bare barnefamilier

I sitt innlegg argumenterer Austigard for at en mer omfattende fortetting med småhus, både kan gi rimeligere boliger og en mer miljøvennlig byutvikling. Kommunen svarer at boligene ikke blir rimeligere og heller særlig miljøvennlige. De skriver også at det ikke er behov for flere småhus, fordi vi «har mer enn dobbelt så mange egnede familieboliger i småhus enn det er barnefamilier».

Det er ikke bare barnefamilier som vil bo i småhus. Mange andre innbyggergrupper foretrekker denne boformen, ikke minst på grunn av økonomi. Sammenliknes kvadratmeterpris så er en blokkleilighet i Stavanger nesten dobbelt så dyr som et rekkehus i Sandnes.

Det er ingen tvil om at eldre burde flytte i boliger som er mer egnet for alderdom enn de eneboligene de bor i i dag. Men det gjør de ikke. Generasjonsskiftet fungerer ikke. Blokkleiligheter er både dyre og lite attraktive. Dersom det hadde vært mulig å skille ut en liten tomt kunne de eldre flyttet til en kårbolig i hagen til eneboligen. Barna kunne overta eneboligen og slik være tett på de eldre og lettere ta ansvar for større del av stell og oppfølging.

Bedre utnyttelse

Men kommunen er skeptisk. De mener den sosiale infrastrukturen kan bli overbelastet. Men det er vel snarere omvendt. At de eldre blir boende i eneboligene betyr at områder eldes, og skoler og barnehager får dårlig dekning. Med flere unge inn i området vil man få en bedre utnyttelse av infrastrukturen.

Kommunen mener også at fortetting i småhusområder vil være lite miljøvennlig, fordi mange områder ligger langt unna kollektivtransport. Samtidig nevnes både Storhaug og Stokka, og det er jo her og i de andre sentrumsnære byområder at fortettingen ville hatt størst positiv effekt. Nærheten gjør at det er gode muligheter gå og sykle som viktigste transportmiddel. Sannsynligvis vil en fortetting her være langt mer miljøvennlig enn den utbyggingen kommunen legger opp til på dyrka mark. I tillegg består jo bebyggelsen bybåndet hovedsakelig av småhus. Derfor kunne kommunen definere fortettingssoner her og i de sentrumsnære bydelene fordi det ville gi størst miljøeffekt.

Kommunen argumenterer også med at småhusfortetting vil bli like dyrt som blokkutbygging. Enhver som kan google, kan sjekke eksempelet nevnt over. Det er billigere å bygge småhus enn leiligheter. I tillegg kan tomtekostnadene bli langt lavere hvis tomten kommer fra familien. Og det er ikke nødvendig med bidrag til ny infrastruktur. Poenget er å utnytte den vi har bedre.

Det finnes altså argumenter for at småhusfortetting kan være mer miljøvennlig, gi rimeligere boliger og utnytte eksisterende sosial og fysisk infrastruktur bedre. Kanskje kommunen likevel skulle vurdere å lytte til innspill og undersøke dette litt nærmere?

Publisert: