Ikke all bistand gir resultater

BISTAND: De siste ukene har det pågått en interessant debatt om bistand. I forbindelse med lanseringen av partiprogrammene har flere av de politiske partiene reist spørsmål om det oppnås gode nok resultater gjennom den norske bistandsinnsatsen.

Det er sjelden at det avdekkes misbruk eller juks av noe særlig omfang i det norske bistandsarbeidet. Men det er vel få som vil hevde at alt fungerer optimalt og at man alltid oppnår de resultatene man hadde forventet.

Debattinnlegg

 • Per Øyvind Bastøe
  Førsteamanuensis VID vitenskapelige høyskole, tidl. evalueringsdirektør i Norad og leder av evalueringsnettverket i OECDs utviklingskomite
Publisert: Publisert:

I en kommentar i Stavanger Aftenblad understreker kommentator Hilde Øvrebekk at målet med bistanden må være å oppnå resultater, ikke å bare bruke penger. Dette er jeg helt enig i. Jeg er også enig i journalistens ønske om mer bistandsdebatt.

Norge er blant de landene i verden som gir mest penger til bistand, med tanke på brutto nasjonal inntekten. De siste årene har dette utgjort rundt 40 milliarder kroner i året. Det er selvfølgelig viktig at disse pengene forvaltes på en måte som i størst mulig grad oppnår positive resultater.

Å få til noe på tross av

Målene for bistanden er å redusere fattigdom og bidra til at flere land når de internasjonale bærekraftsmålene. Dette er komplekse og langsiktige målsettinger som forutsetter mye mer enn overføring av penger. Ikke minst handler det om oppbygging av samfunnsinstitusjoner, om utvikling av kompetanse, forebygging av naturkatastrofer, bekjempelse av sykdom og innsats i humanitær katastrofer. Hele ideen med bistand er å oppnå resultater under de vanskeligste forholdene man kan tenke seg. Det er bare å se for seg situasjonen i Syria eller i Afghanistan for å forstå noe av den kompleksiteten man møter.

All norsk bistandsinnsats foregår i samarbeid med andre. Med FN organisasjoner, med Verdensbanken og andre utviklingsbanker, med sivilsamfunnsorganisasjoner og med lokale myndigheter. Den norske bistanden forvaltes i tråd med internasjonal praksis vedtatt av OECD og økonomiregelverket for staten, og kontrolleres as Riksrevisjonen, Evalueringsavdelingen og interne kontrollorganer i Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Norad. Det er sjelden at det avdekkes misbruk eller juks av noe særlig omfang. Det finnes ikke noe grunnlag for å hevde at store deler av bistanden forsvinner i korrupsjon.

Alt går ikke like bra

Men det er vel få som vil hevde at alt fungerer optimalt og at man alltid oppnår de resultatene man hadde forventet. All innsats som handler om samfunnsutvikling, menneskelig atferd og samarbeidsrelasjoner er komplisert og avhengig av mange ulike forhold man vanskelig kan kontrollere. Resultatene avhenger av et samvirke mellom mange ulike faktorer og partnere. Den virkelige verden er verken rasjonell eller forutsigbar.

Evalueringer har påpekt behovet for større grad av konsentrasjon av den norske bistanden, både når det gjelder temaer og når det gjelder samarbeidspartnere. Det har også vært understreket at det trengs solid kunnskap og gode situasjonsanalyser før tiltak iverksettes. Kvaliteten på forberedelsesarbeidet er helt avgjørende for å oppnå resultater. Det må derfor legges mye arbeid i å forstå samarbeidspartnerne. Det er å håpe at den reformprosessen bistandsadministrasjonen nå er midt inni i, kan bidra til nettopp dette.

Vær åpen også om fiasko

Det blir for naivt å tro at tettere kontroll og bedre måling av kortsiktige resultater gir bedre bistand. Internasjonal bistand er i sin natur langsiktig og risikoutsatt. Det betyr ikke at det er tilfeldighetene som skal styre hvordan pengene forvaltes. Og heller ikke at vi skal være fornøyd med dårlige resultater. Snarere tvert imot. Norsk bistand må bygge på kunnskap og erfaringer, den må være gjenstand for uavhengig gransking fra evalueringsavdelingen og andre kontrollorganer. Alt må gjøres for å oppnå resultater og ikke bare for å bruke opp penger. Men vi må også akseptere at en ikke alltid får det til og være åpne om både det som lykkes og det som ikke lykkes. Det er bare på det grunnlaget vi kan få en opplyst og konstruktiv bistandsdebatt.

Les også

 1. Det er kunnskapsløst å påstå at ikke bistand har hjulpet mange millioner mennesker ut av fattigdom

Publisert:
 1. Bistand
 2. Norad

Mest lest akkurat nå

 1. Kom hjem til endevendt hus i Stavanger

 2. Maria fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til.

 3. Halvparten av pasientene med forkjølelse er tre år eller yngre

 4. Én måned siden gjenåpningen – slik har det gått

 5. Frisk 33-åring. Bør jeg ta influensavaksinen?

 6. Alle i Sandnes fikk uvanlig papiravis mandag