Ikke reduser tilbudet til de mest sårbare elevene

BUDSJETT: I handlings- og økonomiplanen (HØP) til Stavanger for 2021–24 står det at arbeidet for barn med behov for ekstra oppfølging skal forbedres. I samme plan kuttes det 6 millioner kroner til Lenden skole og ressurssenter.

Lundsvågen naturskole på Hundvåg må redusere driften dersom kommunen kutter bevilgningene til spesialundervisning. Lundsvågen naturskole er en avdeling underlagt Lenden skole og ressurssenter. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Kim Odland
  Klubbleder, Fagforbundet, Lenden, Lenden skole og ressurssenter
 • Møyfrid O. Vea
  Klubbleder Utdanningsforbundet, Lenden skole og ressurssenter
Publisert: Publisert:

Lenden arbeider direkte med elever, veiledning av personal i skolen og samarbeider med foresatte og andre instanser. I tillegg utfører Lenden klassemiljøkartlegginger, og bistår skoler og fylkesmannen i alvorlige mobbesaker. I enkelttilfeller, der elever strever med psykiske utfordringer kan de få tilbud om midlertidig skoleplass på Lenden. Målet er alltid
tilbakeføring til elevens hjemmeskole.

Lendens tilbud ved Engøyholmen og Lundsvågen er foreslått sammenslått og redusert. På våre endagstilbud arbeides det etter kompetansemålene gjennom praktisk arbeid knyttet til natur, sjø og fiske. For mange elever er dette den ene dagen hvor de opplever mestring.

Økt pågang de siste årene

Konsekvensene av det foreslåtte kuttet vil bety at 9–10 stillinger vil forsvinne fra Lenden. Det vil ramme veiledningstilbudet for enkeltelever ute på skolene og antall skoleplasser internt på Lenden. Det er også foreslått å flytte de fire stillingene på familieveiledningsteamet vekk fra Lenden.

Vi opplever at nærheten mellom familie- og skoleveiledningsteamene er viktige for å få til et helhetlig og godt resultat i elevsaker. PPT og Lenden har fått økt saksmengde de senere årene. Spesielt har antallet på elever
med alvorlig skolefravær økt. Mange av disse elevene sliter med svekket selvbilde og manglende mestringstro. Omkostningene for dem selv og familien er store.

Skolevegringsatferd er et komplekst fenomen, familiene er ofte i krise, det kreves tett involvering og koordinering fra flere instanser i dette arbeidet. Lenden har gjennom tett samarbeid med flere instanser har bidratt til at mange elever med store utfordringer likevel har klart å gjennomføre 10. klasse.

I HØP 2021–24 står det at skolene skal arbeide for å øke kapasiteten og inkludere alle elevene på egen nærskole. Det er da ikke til å forstå at dette skal skje gjennom å redusere og kutte i den støttetjenesten som har inklusjon på alle nivå som grunnpilaren i alt arbeid med elever.

Rammer de mest sårbare

Det er flott at det er foreslått en styrking på småskoletrinnet fra 1.–4. klasse. Imidlertid kommer de fleste henvisningene til Lenden på enkeltelever fra 5. trinn og oppover. Det er ofte på dette trinnet at emosjonelle, sosiale og faglige vansker begynner å vise seg.

Når det i tillegg er foreslått at elever fra Stolt- avdelinger skal inn i ordinære klasser, vil dette kreve høy grad av erfaring og spesialisert kompetanse i skolene for å tilrettelegge også for denne elevgruppen.

En slik omfattende nedskjæring som nå er foreslått for skolenes støttetjenester, rammer de mest sårbare elevene direkte. Er dette i tråd med Stavanger kommunes ønske om å forbedre sitt arbeid for barn som har behov for ekstra oppfølging?

Skån Lenden fra kutt

En så stor nedskjæring på Lendens budsjett kan i neste omgang kunne medføre at kommunen vil måtte kjøpe tjenester fra private aktører. En skoleplass på Møllehagen koster ca. 1 million i året. Private aktører på feltet tilbyr også kommunen kjøp av dyre tjenester. Er dette veien Stavanger kommune ønsker å gå? Hvordan bli da effekten av innsparing? Et fagmiljø som er rekruttert og har utviklet flerfaglig spesialkompetanse gjennom flere år, står i fare for å smuldres opp.

Det er viktig at Lenden får fortsette sitt arbeid dersom man ønsker at flest mulig barn skal oppleve mestring og tilhørighet i sin egen klasse på nærskolen.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Hun har en Porsche i roségull: – Nå som verden er så trist, trenger vi farger

 2. Fire nye smittetilfeller i Stavanger – ingen i Sandnes eller Sola

 3. De fleste syns det er OK å kjøre litt for fort

 4. Får ikke selge kjøleskap i bilbutikk

 5. Lager første oversikt over bruk av håndjern og fysisk makt mot barn

 6. Bjarne Berntsen til Aftenbladet – blir vår nye fotballekspert