Matjord – nå må politikerne i Rennesøy våkne

DEBATT: Det er viktig å styrke næringslivet i Rennesøy kommune, men det synes urimelig å omdisponere jordbruksareal i et landbruksområde samtidig som vi har et godt egnet næringsområder for denne type industri i kommunen.

«Inngrepet på Gangenes vil legge beslag på store arealer med dyrka mark i et landbruks- natur og friluftsområde som har høy regional og nasjonal verdi», skriver, Einar Karsten Ask.
 • Einar Karsten Ask
  Einar Karsten Ask
  For aksjonsgruppen «Nei til nedbygging av landbruksjord – ja til arbeidsplasser»
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rennesøy kommune har nettopp hatt kommuneplanens arealdel på høring hvor det blant annet er lagt inn en regulering av 350 dekar landbruksjord til lett industri for å legge til rette for videre utbygging av Green Mountain sitt datalagringsanlegg.

Rådmannens forslag er å omregulere området som er regulert til golfbane til dette formålet, mens grunneiere og Green Mountain ønsker å legge dette på Gangenes. Dette inngrepet på Gangenes vil legge beslag på store arealer med dyrka mark i et landbruks- natur og friluftsområde (LNF) som har høy regional og nasjonal verdi, og ligger nært opp til kulturlandskapet på Hodne-Vikefjell som er et populært turområde.

Les også

Aksjon mot datasenter på Rennesøy

Underlig og kritikkverdig

Kommunestyret vedtok i juni at eksisterende næringsarealer konsekvensutredes sammen med disse to, og at endelig plassering avklares i forbindelse med kommuneplanprosessen. Da fylkespolitikerne behandlet fylkesrådmannens høringsutkast, avviste de administrasjonens forslag om innsigelse for jordvernet i denne saken. Det er underlig og kritikkverdig at både kommune- og fylkespolitikere motarbeider og undergraver faglige råd og godt dokumenterte innspill fra administrasjonene.

Norsk Kommunalteknisk Forening tar opp utfordringer mellom politikk og
administrasjon og skriver: «Forholdet mellom politikk og administrasjon i
kommunesektoren har aldri vært konfliktfritt. Politikerne og administrasjonen har ulike roller, oppgaver, arbeidsform – og ofte ulikt tidsperspektiv. Likevel har både politikerne og administrasjonen det samme overordnede mål. Det er derfor avgjørende for et godt resultat at forholdet mellom politikk og administrasjon i den enkelte kommune blir preget av rolleforståelse og respekt istedenfor maktkamp».

Forplikter

Vi skal ikke glemme at rådmenn forvalter regelverk og planer som er bestemt av politikere. Faglig kunnskap som administrasjonen innehar forplikter. Skal vi verne om matjord og ha en bærekraftig utvikling av samfunnet, ja da skal administrasjonen og rådmenn sørge for at dette skjer på en rettferdig og forutsigbar måte til beste for fellesskapet. De folkevalgte i fylkeskommunen har nylig vedtatt en regional strategi for jordvern, deretter går de mot administrasjonens innsigelse for vern av landbruksjord.

Det burde være unødvendig å si at de folkevalgte må være tro mot planene de selv har vært med å lage og vedta. Hva ligger bak iveren for å etterkomme ønsker og krav fra grunneiere og Green Mountain? Dette til tross for statlige føringer mot nedbygging av landbruksjord, og landbruksminister Bård Hoksruds anmodning om innskjerping av jordvernet.

Gir oss forventninger

Det som er uforståelig i denne saken, er at en kunne unngått å bygge ned
landbruksjord ved å benytte Hanasand næringsområde som er et godt egnet område til denne type virksomhet. På folkemøte som ble arrangert av Næringsforeningen i oktober, innrømmet Tor Kristian Gyland fra Green Mountain at de ikke hadde sett på Hanasand
næringsområde, men at de etter møtet ville vurdere dette næringsområde nøye. Dette gir oss forventninger, og vi mener dette området møter alle krav bedre enn Gangenes som at:

 • Området er regulert til industri, og det er muligheter for utvidelse.
 • Infrastruktur er på plass.
 • Unngår trafikk i tettbebygd strøk.
 • Nærmere flyplass og universitet.
 • Nærmere trafostasjon for strømforsyning på Nordbø.
 • Nærmere lokalt fagmiljø innen IT.
 • Tilgang til dypvannskai.
 • Nær den største veksthusnæring på Rennesøy.

Lite profesjonelt

Det som er spesielt i denne saken, er at Green Mountain hevder at dersom de ikke får bygge på Gangenes, vil de se etter andre lokasjoner utenfor Rennesøy. Dette oppfattes som lite profesjonelt, og et utidig press for å få det slik som de vil.

Det er viktig å styrke næringslivet og utvikling av bredden i arbeidsmarkedet i
Rennesøy, men det synes urimelig å omdisponere jordbruksareal i et
landbruksområde samtidig som vi har et godt egnet næringsområder for denne type industri i kommunen. Nå må politikere i Rennesøy våkne og lytte til faglige innspill fra administrasjonen og ikke la seg presse av overivrige grunneiere og Green Mountain sitt ultimatum for videre utvidelse på Rennesøy.

Publisert: