Vi må forsvare råderetten over egen jernbane

DEBATT: Samferdselsminister Jon Georg Dale forsøker hardnakket i et leserinnlegg i Aftenbladet nylig å overbevise oss om at han og regjeringen ikke mister råderetten over jernbanen.

Publisert: Publisert:

«Fra før vet vi at EUs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift i ett fritt marked», skriver Odd Helge Henriksen. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

  • Odd Helge Henriksen
    Distriktssekretær LO Stat Rogaland, Agder

Gjennom tilslutning til EUs jernbanepakke IV vinker regjeringen farvel til nok en bit av norsk suverenitet. Saken handler om underdanighet, myndighetsoverføring, råderetten over egen samfunnsutvikling og kontroll med samfunnskritisk infrastruktur.

Norsk jernbane er allerede EU-tilpasset. Nå vil regjeringen vedta lovendringer som flytter enda mer makt over norsk jernbane fra nasjonale organer til overnasjonale institusjoner. Mens Statens jernbanetilsyn tradisjonelt nesten utelukkende har hatt fokus på sikkerhet, blir tilsynets oppgave dreid mer i retning av å være et markedsovervåkningsorgan. Det betyr at de må bruke mye av sine ressurser på å påse at konkurransen skjer på likeverdige vilkår, at alle aktører har tilgang til materiell og verkstedkapasitet, billettsystemer etc.

Det er hyggelig å lese at Dale ønsker å legge til rette for en miljøvennlig jernbane for framtida. Men han sier ikke hvilke miljøtiltak som skal innføres.

Svekker sikkerheten

Fra før vet vi at EUs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift i ett fritt marked. Da svekkes sikkerheten, tilbudet til passasjerer blir dårligere, og ikke minst kommer de ansattes rettigheter i annen rekke.

Les også

Torsdag blir det streik på Jærbanen

Det er jo hyggelig å lese at Dale ønsker å legge til rette for en miljøvennlig jernbane for framtida. Men han sier ikke hvilke miljøtiltak som skal innføres. Hadde ikke et virkemiddel vært å få ned den massive økningen av godstransport på vei, over på jernbane hvor godstrafikken dessverre stagnerer og går nedover? Den negative utvikling har sammenheng med andre EU-regler om kabotasjekjøring, utstasjonering og kjøre- og hviletider som har presset prisene for godstransport på vei. Dette er årsaken til at vi har fått en massiv økning i veitransporten og tilhørende sosial dumping. EUs politikk på veisektoren undergraver med andre ord Dale sin erklærte visjon om en mer miljøvennlig jernbanesektor.

Må forsvare råderetten

Det er og med stor undring å lese at Dale konkluderer med at de to konkurranseutsettingene om persontrafikken har vært vellykket og at konkurranse virker. På tross av at det er to måneder før et eneste tog har forlatt stasjonen i den første anbudspakken. Hvis Go Ahead som starter på Sørlandsbanen i midten av desember har alt på stell fra første dag, står Dale klar til å belønne togselskapet med inntil 40 millioner kroner. Det samme gjelder de andre togselskapene som starter opp i Norge.

Vi trenger ikke EUs jernbanepakke IV. Vi trenger å forsvare råderetten over vår egen jernbane og samfunnsutvikling.

Publisert:

Les også

  1. – Råderett over jernbanen for kommende generasjoner

  2. Utenlandske togselskaper kan få millionbonus om de er i rute det første døgnet

  1. Statens jernbanetilsyn
  2. Vest-Agder
  3. Jon Georg Dale
  4. Go-Ahead