Ulikhetene i munnhelse øker, kunnskapen mangler

KRONIKK: Vi trenger tannhelsetjenester som er tilpasset sårbare grupper.

For noen grupper, som autister, fungerer tannhelsetilbudet dårligere enn ellers. Andre slike grupper er eldre med pleiebehov, innsatte i fengsel og ofre for overgrep og tortur. Her mangler vi kunnskap.
  • Vibeke Hervik Bull
    Vibeke Hervik Bull
    Ph.d., forskningsleder, Tannhelsetjenestens Kompetansesenter – Rogaland (TkRog)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De mest sårbare i samfunnet er mest utsatt for å få dårlig munnhelse. For å utjevne forskjellene er det behov for tannhelsetjenester som er tilpasset forskjellige sårbare grupper. Og til det trenger vi mer kunnskap om hvilke tiltak som er effektive.

Omfattende konsekvenser

Tannhelsen, eller munnhelsen, har blitt betydelig bedre i Norge de siste tiårene, hovedsakelig etter at fluor ble introdusert på 1970-tallet. Men ikke alle har fått ta del i den positive utviklingen, og det har oppstått store ulikheter i munnhelse i hele den vestlige verden. Dessverre er det de mest sårbare i samfunnet som også har forhøyet risiko for å få dårlig munnhelse.

Samtidig viser stadig mer forskning hvor viktig munnhelsen er for den generelle helsen; for eksempel er tannkjøttbetennelse (periodontitt) forbundet med økt risiko både for hjerte- og karsykdommer, diabetes og demens.

I tillegg er munnhelsen viktig for livskvaliteten. Dårlig munnhelse medfører gjerne både smerter og problemer med å spise og svelge, men er også forbundet med stigma og skam, som i sin tur kan påvirke sosialt liv og deltakelse i arbeidslivet.

Tannhelsen henger etter

Kostnadene knyttet til tannbehandling er utfordrende for mange, og i en nylig publisert SSB-rapport kommer det frem at helseutgifter rammer de med dårlig helse spesielt hardt, og det er utgiftene til tannbehandling er aller mest belastende (Økonomi, helse og livskvalitet, 2020/29). Dette er alvorlig fordi det antyder at ulikhet i helse forplanter seg til ulikhet i munnhelse.

Hvordan kan ulikheten i munnhelse utjevnes? Og hvilket tannhelsetilbud har de mest sårbare pasientene i dag?

Flere sårbare grupper har i dag rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten. Disse inkluderer blant andre barn, eldre på sykehjem, mottakere av hjemmebaserte tjenester, pasienter i behandling for psykiske lidelser eller rusavhengighet og innsatte i fengsel. Det finnes imidlertid lite kunnskap om munnhelsen i disse gruppene, om hvilke tiltak som kan bidra til å bedre deres munnhelse, eller om hvordan behandlingen bør tilrettelegges.

Helse og omsorgsminister Bent Høie konstaterte i 2017 at forskning og kunnskapsutvikling innen munnhelse i mange år er blitt hengende etter de andre helsetjenesteområdene.

De mest sårbare gruppene

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter – Rogaland (TkRog) har en avdeling for praksisnær forskning som skal bidra til å gi en bedre tannhelsetjeneste. Ifølge Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har kompetansesentrene et særskilt ansvar for forskning rettet mot innbyggere med rettigheter til offentlig finansierte tannhelsetjenester.

Ved TkRog har vi en rekke prosjekter som skal gi kunnskap om hvordan behandlingen av sårbare grupper bør tilrettelegges og om hvilke forebyggende tiltak som kan være effektive. Fordi ulike sårbare grupper har ulike utfordringer og behov.

For eldre er ofte problemet at de ikke lenger er i stand til å ivareta egen munnhelse, og har behov for hjelp av pleiepersonell. TkRog har utviklet et digitalt verktøy som skal hjelpe pleiepersonell med å oppdage skadelige forhold i munnen hos pleietrengende eldre.

Innsatte i fengsel er en annen sårbar gruppe, hvor en stor andel har rushistorikk og/eller psykiske lidelser som bidrar til utvikling av dårlig munnhelse. TkRog har derfor, i samarbeid med Kriminalomsorgen og fagmiljøene på KoRFoR og KORUS, utviklet tilpassete tiltak for å hjelpe innsatte til bedre ivaretakelse av egen munnhelse.

TkRog startet også nylig, sammen med Eiganes skole, et forskningsprosjekt hvor vi skal teste et tilrettelagt behandlingstilbud for barn med autismespekterforstyrrelser. For mange av disse barna kan et tannlegebesøk være utfordrende både fordi de kan være ekstra sensitive for sensoriske stimuli som sterkt lys og lyd på tannlegekontoret, og at samarbeidet med tannlegen kan være vanskelig.

TkRog har også flere forskningsprosjekt med fokus på behandlingstilbudet som gis til personer som har vært utsatt for tortur eller overgrep, eller som har alvorlig tannbehandlingsskrekk. Dette er en særlig sårbar pasientgruppe som har store vanskeligheter med å motta tannbehandling og hvor mange over tid opplever å få fullstendig ødelagte tannsett. Ved TkRog ser vi nærmere på hvilke komponenter av behandlingen som virker, og hvordan behandlingen påvirker livskvaliteten til dem som mottar tilbudet.

Det viktigste

I 2019 lanserte Fagrådet for sosial ulikhet i helse en liste med anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse (Arntzen, 2019). En av fire anbefalinger Fagrådet ga for å redusere sosial ulikhet i helse, var å øke offentlig finansiering/subsidiering av tannhelsetjenestene for voksne og iverksette tiltak for at tannhelsetjenester for voksne blir innlemmet i det offentlige helsevesenet.

En økning i dekning av tannhelsetjenestene vil bidra til utjevning, men enda viktigere vil det være å utvikle målrettede tiltak spesifikt rettet mot de mest sårbare gruppene i samfunnet – de vi vet har utfordringer knyttet til ivaretakelse av munnhelse. Til det trenger vi enda mer kunnskap og forskning.

Publisert: