Er barneministeren enig i at barnets beste ikke er ivaretatt?

DEBATT: Barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn.

– Vil statsråd Toppe gripe inn for å sikre at barnas rettigheter ikke lenger skal tape for «innvandringspolitiske hensyn?» spør Lene Høigård.
  • Lene Høigård
    Leder av Rettferdighet i asylpolitikken
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

RIA – Rettferdighet i asylpolitikken er en organisasjon som arbeider for en mer human flyktning- og asylpolitikk. Vi henvender oss til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) som har ansvar for barn og barns
oppvekstvilkår i Norge, på bakgrunn av at vi leser i mediene om flere saker hvor Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har bestemt at norske barn skal skilles fra sin mor.

Vi legger ved to saker om «barns beste» som er omtalt i NRK nylig.

Født i Norge

Sak 1, NRK Innlandet: Genet Gemedo Hensene fra Etiopia er utvist fra Norge og tvinges til å forlate sine to små barn, fire og fem år gamle. Begge barna er født i Norge og er norske statsborgere. Hensene er alene om å ha foreldreansvaret. UNE fremholder at Hensene har unndratt seg sin utreiseplikt i nesten fem år, dette er et så alvorlig brudd på utlendingsloven
at det har vært avgjørende for UNEs vedtak.

Avdelingsleder i UNE Marianne Granlund har følgende kommentar til reportasjen om Genet Hensene og hennes barn:
«Barns behov har blitt vurdert. De har ikke noen spesielle behov utover hvordan ethvert barn vil bli påvirket av at en omsorgsperson blir utvist. Så i denne saken har vi vurdert det slik at mor kan utvises.»

Alene om foreldreansvaret

Hvordan kan det være i tråd med barnas beste å utvise den eneste omsorgspersonen barna har? Mor er faktisk alene om foreldreansvaret. Vi i RIA mener at det å miste den daglige nære kontakten og omsorgen fra mor selvsagt vil være traumatisk og til skade for barna.

Sak 2: Sabrin Mohammed Ali har to sønner på to og fire år. UNE mener at hun har gitt uriktige opplysninger om sin identitet. Dette blir sett på som så alvorlig at det veier tyngre enn hensynet til barnas beste i denne saken - skriver avdelingsleder i UNE Georg Magne Rønnevig til NRK Vestland.

Vi i RIA mener UNEs vedtak i begge ovennevnte saker er stikk i strid med det vernet barna har i grunnloven. Barnets beste er framhevet i grunnlovens punkt E om Menneskerettar. I grunnlovens paragraf 104 står det: Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.

Vedtaket strider også mot det som står i regjerings-/Hurdalsplattformen. Der står det at regjeringen vil:

  • Sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av
    asylsaker som berører barn.
  • Gjennomgå praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.

Toppe må gripe inn

UNEs vedtak i disse sakene fremstår som sjeldent klare eksempler på at
innvandringspolitiske hensyn overkjører barns beste. Vi ber om at statsråd Toppe griper inn for å sikre barnas rettigheter til samvær med sin mor.

Hvordan kan det være i tråd med barnas beste å utvise den eneste omsorgspersonen barna har?

Merk: I 2015 hadde vi en helt parallell sak: UNE ville utvise moren til Maria (4) til Kenya, til tross for at fireåringen var norsk statsborger og Marias mor hadde eneansvaret. Moren gikk til sak mot UNE, noe som endte med at Høyesterett kjente UNEs vedtak ugyldig.

Høyesterett mente utvisning ville være uforholdsmessig, og i strid med hensynet til barnets beste. Dommen slo fast at UNEs vedtak var i strid med artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Skal være ukrenkelige

Det burde være unødvendig at en mor må gå til rettssak for at barns rettigheter ikke skal settes til side. Barns rettigheter skal være ukrenkelige!

Er statsråden enig i at barnets beste ikke er ivaretatt i disse vedtakene til UNE? Vil statsråden gripe inn for å sikre at barnas rettigheter ikke lenger skal tape for «innvandringspolitiske hensyn?»

Publisert: