Stor nytte av lønnsom E39

KRONIKK: Firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård er tidenes prosjekt innen samferdsel for denne landsdelen. Fartsgrensen blir minst 110 km i timen. Ulykkestallene vil gå ned.

I juli 2009 ble den nye motorveien mellom Lillesand og Grimstad åpnet på E18 øst for Kristiansand. Nå er E39 vestover fra Sørlandet til Ålgård satt på listen over prioriterte prosjekter i statsselskapet Nye Veier AS. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Debattinnlegg

 • Ingrid Dahl Hovland
  Ingrid Dahl Hovland
  Adm. direktør, Nye Veier
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Strekningen Ålgård–Kristiansand kortes ned til 17 mil (fra i dag litt over 20 mil; red.anm.), og den skal bygges ut for 50 til 60 milliarder i løpet av de neste ti årene. Dette er distriktspolitikk i praksis når reisetiden mellom bostedene i regionen halveres.

Nye Veier ønsker å effektivisere byggingen av veier. Vi har store ambisjoner om å øke nytten av investeringene på vei samtidig som kostnadene reduseres. Vi har startet byggingen av ny E39 helt øst i Kristiansand. I løpet av tre år har Nye Veier bygd motorvei til Mandal. Fra Mandal og vestover planlegger vi nå ny motorvei.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Styret i Nye Veier satte nylig strekningen fra Flekkefjord til Ålgård på listen over prioriterte prosjekter. Når kommunedelplanen er vedtatt av regjeringen, blir de to første kontraktene annonsert.

Styret la samfunnsøkonomisk lønnsomhet til grunn da det prioriterte denne strekningen i Vest-Agder og Rogaland. Selskapets vedtekter slår fast at de strekningen som har høyest lønnsomhet skal prioriteres først.

I den samfunnsøkonomiske beregningen blir nytten av et tiltak stilt opp mot kostnadene samfunnet har ved å etablere det. Hvis nytten er større enn kostnadene, er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. Én krone investert i vei, skal gi mer enn én krone i nytte. Lønnsomheten for samfunnet bestemmer prioriteringen. Styret ønsker at E39 skal modnes i forhold til andre prosjekter i Nye Veier. Fortsatt så gjenstår det veldig mye arbeid før E39 er moden til utbygging slik vedtektene våre slår fast.

Erfaringene med Nye Veier viser at det er betydelig potensial til å utvikle og bygge infrastruktur mer effektivt. Trafikksikker vei tidligere til trafikantene og redusert reisetid gir økt nytte for trafikantene. Regjeringen har selv avdekket at svært mange av de nye prosjektene i Nasjonal transportplan er ulønnsomme – de gir ikke netto nytte til samfunnet.

Bidrag til økt verdiskapning

Ny E39 er kortere og gir mulighet for høyere hastigheter. Det gir reduserte kjørekostnader og redusert tidsbruk, for eksempel mellom Dalane og Stavanger-regionen. De økonomiske modellene beregner nytten for trafikantene. Dette er en funksjon av besparelser i reisetid og besparelser i avstander før og etter at en ny vei er bygget. Hver enkelt reise, reise til og fra arbeid, tjenestereise, fritidsreise eller gods-/tungtransport har ulike definerte tidsverdier. Dette er grunnlaget for beregning av nytten av ny E39. Tjenestereiser og transport av gods regnes som mer verdifulle enn reiser til/fra arbeid og fritidsreiser.

Nytten av E39 vises når en summerer alle besparelsene i reisetid ganget med tidsverdiene over en periode på 40 år. I tillegg til trafikantnytten får samfunnet ofte store besparelser når antall trafikkulykker går vesentlig ned. Reduksjon av klimautslipp inngår også i de økonomiske beregningene.

Ny E39 gir grunnlag for å utvikle større og mer effektive bo- og arbeidsmarkeder. Motorveien skal knytte mennesker og bedrifter tettere sammen og øke næringslivets konkurranseevne. Verdien av slike endringer kalles ofte netto ringvirkninger og inngår ikke i de tradisjonelle nytte/kost-beregningene, men det arbeides nå med å utvikle standardiserte modeller for å kunne tallfeste slike virkninger.

For at E39 raskt skal realiseres, må nytten av prosjektet økes og kostnadene reduseres. Nye Veiers mål er å forbedre den samlede samfunnsøkonomiske lønnsomheten for de delene av E39, som nå er under planlegging.

Økt kapasitet kan gi økt nytte

E39 bygges ut som en firefelts motorvei fra Kristiansand til Ålgård, og fartsgrensen blir minst 110 kilometer i timen. Det gjør at netto nytte av tiltaket forbedres. Økt kapasitet kan altså gi økt nytte for samfunnet.

Vi jobber nå med å optimalisere veien. Da velger vi, der det er mulig, enklere løsninger for å få mer vei for skatte- og bompengene. Vi legger veien slik at lengden på reisen reduseres der det er mulig. Når veibrukeren sparer tid, sparer samfunnet penger. Vi mener det er viktig å dimensjonere veiene for fremtiden og samtidig bidra til at samfunnet får høy nytte av pengene investert i vei.

Prioritering etter lønnsomhet

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså forholdet mellom nytte og kostnad, styrer hvilke strekninger i Nye Veiers tildelte portefølje som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav eller negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Sammen med kommunene langs E39 skal vi de neste årene øke lønnsomheten i prosjektet. Da skal vi redusere kostnadene og øke nytten. Da blir E39 mer lønnsom i «konkurransen» med prosjekter på E6 eller E18. Når prioriteringene gjøres, ser man i tillegg på trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og hvordan porteføljen kan bygges ut på en helhetlig måte. Helhetlig og sammenhengende utbygging av lange strekninger er en vesentlig del av Nye Veiers samfunnsoppdrag og skal gi oss alle mer vei for pengene.

Nytte i vei

Flere steder ser vi at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med rask fremdrift i planarbeidet, slik at veien kan åpnes for trafikk før opprinnelig planlagt. Strekningen E6 Arnkvern–Moelv ved Mjøsa er et slikt eksempel. Strekningen skal åpnes syv måneder før opprinnelig planlagt – dermed oppnås økt nytte for trafikantene.

Bedre og tryggere E39 er med på å fornye Norge og øke mulighetene så vel i byene som i distriktene. En forutsigbar satsing på gode løsninger for E39 bidrar til å forstørre regionen og skape et mer variert og effektivt arbeidsmarked. Da er det avgjørende at vi arbeider med å øke lønnsomheten og nytten for E39. En ny E39 gir færre ulykker. Det reduserer både samfunnskostnadene og de menneskelige lidelsene som følger.

Les også

 1. Nye Veier prioriterer ny E39 mellom Ålgård og Flekkefjord

 2. Vegvesenet vil gi gass på fire felt på E39 mot Ålgård

 3. Fortsatt bomfritt på dagens E 39 når nye E 39 kommer

 4. Nå danner E39-bønder grunneierlag

 5. Redaktørforeningen reagerer på lukkede møter om nye E39

 6. Nye E39 blir Kruse Smiths første milliardkontrakt

 7. Bjarne Berntsen fyrte av kraftsalve: – Dere hiver meg ut av Figgjo!

Publisert:
 1. Infrastruktur
 2. E39
 3. Distriktspolitikk
 4. Agder
 5. Veiutbygging

Mest lest akkurat nå

 1. Slik kan den tredje bølgen ha kommet over grensen til Norge

 2. – Uttrykket i ansiktet til disse jentene, redselen i øynene, det er noe som brenner seg fast

 3. 22 bilister fikk bot ved Sola flyplass

 4. Slik har du aldri sett Camilla Herrem før: – Hun er tøff

 5. Slik skal møteplassen som startet som en pølsebu, bygges opp igjen etter brannen

 6. Hanne Sørvaag har fått ny jobb