Tiårsjubileum for CAS med kniven på strupen

KRONIKK: Det er viktig for billedkunstfeltet at fylkeskommunen og Stavanger kommune ser behovet for kulturplaner som spesielt løfter frem muligheter og utfordringer for visuell kunst.

Tiril Hasselknippes installasjon «Play» i Stavanger Kunsthall, med epoksy, glassfiber, LED-lysslynger, pigment, PVC-slanger, strips og stålwire, er blant de mange utstillingene CAS har anmeldt.
  • Merete Jonvik
    Styreleder, Contemporary Art Stavanger (CAS)
  • Helga Nyman
    Styremedlem, Contemporary Art Stavanger (CAS)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeidet er i gang med Regional kulturplan, som skal peke ut en langsiktig retning for Rogaland fylke fra 2024 til 2036. Stavanger kommunes Plan for visuell kunst, som er forankret i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025, var nylig ute på høring. Planen er tydelig: Det lokale kunstfeltet skal utvikles til et attraktivt sted for kunstnere og kulturprodusenter, og innbyggerne skal få enda bedre tilgang til profesjonell billedkunst. Formidling, gode arbeidsvilkår og internasjonalisering trekkes frem som sentrale satsingsområder for å nå disse målene.

Kunstformidling er en sentral del av et velfungerende kunstfelt. Kunst skal ikke bare produseres, men også diskuteres, kritiseres og videretenkes.

Merete Jonvik (t.v.) er styreleder og Helga Nyman er styremedlem det digitale kulturtidsskiftet Contemporary Art Stavanger (CAS).

Skrikende behov

I 2013 tok flere lokale aktører initiativet til å etablere nettidsskriftet Contemporary Art Stavanger (CAS). Det var et skrikende behov fra et voksende og ambisiøst kunstfelt etter kritisk, journalistisk dekning og for å bli lagt merke til utenfor regionens grenser.

I ti år har CAS dekket kunstscenen i Rogaland. Gjennom anmeldelser, intervjuer og tematiske serier har et bredt spekter av skribenter tatt for seg de store utstillingene, men også fanget opp kunstnerdrevne initiativer og temporære prosjekter og knyttet disse til et større ordskifte som pågår over tid og over landegrenser. Som den eneste aktøren i sitt slag regionalt er CAS en kunstfaglig ressurs på norsk og engelsk for kunstnere og kulturarbeidere, men nettidsskriftet er også en inngang til «kunstverden» for alle interesserte. CAS driver også internasjonalt samarbeid gjennom en residensordning for gjesteskribenter. Slik har CAS vært en del av en sterk utvikling og profesjonalisering av kunstscenen lokalt.

Med høye ambisjoner for billed-
kunsten må det også følge høye
ambisjoner for kunstkritikken.

Sats på tidsskriftene!

I takt med store endringer i våre medievaner de siste årene, og en «klikkbasert» medieøkonomi, har kulturjournalistikken og kunstkritikken blitt satt under press. Når dagspressen nedprioriterer kulturfeltet, har kulturtidsskriftene fått et økende ansvar for den kritiske samtalen. Det å jobbe med langsomme, reflekterende tekster som setter samtiden og dens kulturuttrykk i perspektiv, er på mange måter overlatt til tidsskriftene. Digitale brukervaner har også muliggjort en desentralisering av kunsten og kritikken, og har ført til at lokale initiativer som CAS har kunnet drive på høyt profesjonelt nivå i snart ti års tid.

At kulturtidsskriftene har fått en ny og viktig rolle i offentligheten, har Kulturrådet observert og tilgodesett med en egen støtteordning: Tidsskrift og kritikk. Det er hovedsakelig med støtte fra denne ordningen, i tillegg til tilskudd fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, at CAS har kunnet drifte og utvikle seg.

Men flere lignende initiativer som CAS og stort press på tidsskriftordningen har gjort at konkurransen er hard – med det resultatet at midlene fra Kulturrådet smøres tynnere ut. Nylig sendte interesseorganisasjonene Norsk tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallianse et felles innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet med konkrete forslag for å styrke tidsskriftene. I en kommentar skriver redaktør Mariann Enge i Kunstkritikk.no at tidsskriftene er «avgjørende for et fungerende demokrati. Dette gjelder ikke minst i de vanskelige tidene vi er inne i, preget av klimakrise, krig, økende ulikhet og antidemokratiske strømninger».

Tydeligere definisjon

Reduksjonen i midler gjør at CAS har kniven på strupen i inngangen til sitt tiårsjubileum, og det er derfor gledelig å se at formidlingsarbeid og internasjonalisering nå trekkes frem blant satsingsområder for det visuelle feltet regionalt. Dette er arbeid som CAS har drevet med i tidsskriftformatet i mange år, og som Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune selv har vært med på å bygge opp. Vi ønsker at kunstkritikkens og tidsskriftenes rolle defineres tydeligere innenfor satsingsområdene i planene.

Det sies at kunstkritikken er en skisse til kunsthistorien, og med mange sterke kunstnere, utstillinger og institusjoner er det viktig å ha en uavhengig og velfungerende formidlingskanal for kunstkritikk. Med høye ambisjoner for billedkunsten må det også følge høye ambisjoner for kunstkritikken. Gi CAS redelige økonomiske rammer til å fortsette sitt viktige mandat om å sette den lokale kunstscenen i et internasjonalt perspektiv og å styrke det offentlige ordskiftet rundt billedkunst i regionen – også i fremtiden!

Styremedlem i CAS André Gali, daglig leder og styremedlem Astrid Helen Windingstad og internasjonal redaktør og styremedlem Heather Jones har bidratt til denne kronikken.

Publisert: