For­svar­lige helse­tjenester til rus­pasi­enter

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser vil også i årene framover få et forsvarlig behandlingstilbud i Stavanger-området.

Debatten om Rogaland A-senter fortsetter. Innsenderne mener ruspasienter vil få forsvarlige helsetjenester selv om a-senteret ikke nådde opp i anbudskonkurransen.
  • Bjørn Egil Vikse
    fagdirektør Helse Vest
  • Ola Jøsendal
    assisterende fagdirektør Helse Vest
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Legene Aanestad, Alvestad og Dahle uttrykker i Aftenbladet 5. august bekymring for akuttilbudet til ruspasienter, og tap av fagkompetanse. Dette på bakgrunn av at Rogaland A-senter ikke nådde opp i anbudskonkurransen om levering av helsetjenester til pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Legene uttrykker særlig bekymring for ivaretakelsen av pasientgruppen under avrusning. Avrusning er i denne sammenhengen ikke et entydig begrep. Pasienter som over tid har benyttet store mengder rusmidler, kan komme i situasjoner der inntaket av rusmidler avsluttes brått, for eksempel ved overdoser som krever akutt behandling i sykehus. Denne pasientgruppen må ha det vi kaller medisinsk overvåking, som betyr kontinuerlig overvåking og umiddelbart tilgjengelig kompetanse for livreddende innsats. All akutt avrusning som krever medisinsk overvåking, har blitt ivaretatt gjennom innleggelse på sykehus og vil fremdeles bli ivaretatt av helseforetaket.

Flere krav

Når pasienter som over tid har benyttet store mengder rusmidler, avslutter inntak av rusmidler, men ikke har behov for medisinsk overvåking, kan det likevel være nødvendig med en overvåking av pasientene. Kroppen trenger tid for å tilvenne seg en tilværelse uten inntak av rusmidler. Det kan oppstå forvirringstilstander, kramper og andre tilstander som krever rask behandling. Slik overvåking kaller vi rusmedisinsk overvåking. Det vil si jevnlig tilsyn av helsepersonell, for eksempel sykepleier.

Rogaland A-senter har vært den eneste private leverandøren i Stavanger-området som har levert rusmedisinsk overvåking. Det har blant annet ført til at en stor andel av pasientene som skulle ha sin videre behandling for rusmiddelavhengighet først måtte ha en periode ved Rogaland A-senter, for så å gå videre til andre behandlingsinstitusjoner.

Det har vært sider ved denne ordningen Helse Vest har ønsket å endre, for eksempel å redusere antallet institusjoner eller aktører i et pasientforløp, og å forebygge at avrusning med rusmedisinsk overvåking bare ett sted blir en flaskehals. Av denne grunn er det stilt krav til alle leverandører av døgnbehandling at de skal være i stand til å yte rusmedisinsk overvåking. Samtidig er det også stilt krav til alle helseforetakene i Helse Vest om at all øyeblikkelig hjelp til rusbehandling skal foregå i helseforetakene.

Forsvarlige tjenester

Ordningen med å sette helsetjenester ut på anbud har flere sider. En av dem er at etablerte fagmiljø kan bli utkonkurrert, slik vi har sett under denne anskaffelsen. Anskaffelsene er underlagt strenge krav til likebehandling, og Helse Vest har i samarbeid med Sykehusinnkjøp gjennomført anskaffelsen i tråd med lover og regler. Leverandørene Helse Vest har til hensikt å inngå avtale med har beskrevet forsvarlige helsetjenester til pasientgruppen.

Helse Stavanger er i ferd med å styrke sine behandlingstilbud til pasienter med rus- og avhengighetslidelser, blant annet for å ivareta øyeblikkelig hjelp tilbudet til pasienter med rusmiddelavhengighet. Utdanning av spesialister er en av hovedoppgavene til helseforetakene våre, og Helse Stavanger blir i stand til å ivareta denne oppgaven gjennom styrkingen som gjøres der.

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser vil også i årene framover få et forsvarlig behandlingstilbud i Stavanger-området.

Publisert: