Rasering av Kvalbeinskogen – en miljøskandale

DEBATT: Skogen faller! Mer enn en tredel av verneskogen på Kvalbein ved Brusand er borte. Det skjedde i hui og hast i løpet av helga 15.-16. februar. Da ble ca. 30 da av skogen lagt flatt med gravemaskin av grunneieren.

Publisert: Publisert:

I den sørlige delen av Kvalbeinskogen, på grensen til campingplassen, har vegetasjonen blitt fjernet og erstattet med et par rader med to meter høy sitkagran. Foto: Ingvald Ekeland

Debattinnlegg

 • Ingvald Ekeland
  På vegne av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Rogaland

Det forundrer at Fylkesmannen og fylkesskogmesteren har opphevet verneskogreglene og tillatt hogging. Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Rogaland ved Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avdeling Rogaland, påklaget beslutningen, og Fylkesmannen ga klagen oppsettende virkning og stanset avskogingen 17. februar.

Vi mener det må legges mye større vekt på de økologiske kvalitetene.

Her har det gått alt for fort i svingene. Ut fra et oppslag i Aftenbladet 25. februar får en inntrykk av at det kun er lokalklimaet (at temperaturen på stranda kan synke med et par grader – uten at det blir tatt hensyn til) og hensynet til pelsdyrbonden som vil legge om til melkeproduksjon, som blir diskutert.

Stort artsmangfold

Vi mener det må legges mye større vekt på de økologiske kvalitetene. Kvalbeinskogen er i Naturbase og i Temakart Rogaland registrert som et viktig naturområde. Her er det et stort artsmangfold med mange ulike planter, flere av dem er sjeldne og truede. Det er en rik underskog med busker og kratt, vindfall og lysninger, med ulike mosearter og annen vegetasjon. Den er en av de få relativt varierte skogene som ligger helt ut mot kysten på Jæren. Flere sjeldne og utrydningstruede fugler er observert her, rovfugler, ugler og spetter. I tillegg er den oppholdssted for jærhare og rådyr, og sannsynligvis også for andre pattedyr.

Musvåk innfanget for ringmerking på Brusand Fuglestasjon. Foto: Hogne Skår

NOF avd. Rogaland etablerte en fuglestasjon i utkanten av Kvalbeinskogen høsten 2018. På litt over ett år har over 2000 fugler blitt merket. Vi kan blant annet konstatere følgende: Denne skogen er siste stopp og rasteplass for mange fugler før turen går videre over havet (en merket svarttrost ble funnet fire dager senere i England). Veiing av fuglene viser at mange trekkfugler stopper opp her for å fete seg opp før trekket. Også større fugler bruker skogen regelmessig. En musvåk ble ringmerket for et år siden, og samme fugl ble nylig kontrollert.

Grunn til bekymring

Flere skogsområder på Jæren har blitt hogget helt eller delvis i den senere tid, bl.a. på Bore og Orre i Klepp, og på Obrestad, Årsland og i Varden i Hå. Fjerning av kystnære skoger gir grunn til bekymring. Fugletrekket følger i stor grad kystlinjene, og det er helt avgjørende for å opprettholde bestandene at fuglene kan finne mat og skjul underveis. Derfor blir det ekstra galt å redusere Kvalbeinskogen til en liten vindskjermingsskog.

Vi er klar over at flere av skogene er planteskoger med bl.a. arter som sitkagran og buskfuru. Sitkagran er en uønsket art, og det er stort sett dette treslaget som til nå er hugget på Kvalbein. Men dersom arealet gjøres om til grasproduksjon, slik planene er, vil ikke grunnlaget for biologisk mangfold bli bedre.

Arten er svartelistet

Etter at Fylkesmannen stoppet avskogingen i nord, fjernet en grunneier all vegetasjon i et 12 meter bredt og 75 meter langt belte i sør, og plantet inn to rader med to meter høy sitkagran. Dette er betenkelig i og med at arten er svartelistet og at det ikke er søkt om tillatelse til dette.

Vår henstilling til Fylkesmannen er følgende:

 • 1. Den resterende del av Kvalbeinskogen sikres mot videre hogst og forvaltes på en måte som ivaretar det biologiske mangfoldet.
 • 2. Det nedhogde området erstattes med lokale treslag.
 • 3. Den nyplantede rekken med sitkagran blir fjernet og erstattet med lokale treslag.
Publisert:

Les også

 1. Stoppordren kom for seint for hogst i denne vernskogen mot Jærhavet

 2. Øksa kan gå i en av de siste vernskogene mot Jærhavet

 1. Debatt
 2. Fugl
 3. Skog
 4. Friluftsliv