Interessekonflikter ved offentlige ansettelser er ikke unikt

OLJEFONDET: Nicolai Tangen -saken handler i bunn og grunn om hvordan mulige interessekonflikter skal håndteres når noen blir ansatt i offentlige stillinger.

Stadig vekk blir offentlig ansattes mulige interessekonflikter håndtert i arbeidslivet, skriver jurist Christian Wedler.
  • Christian Wedler
    Christian Wedler
    Jurist, tidligere kommunalråd Stavanger
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mye er skrevet og ment om den såkalte Tangen-saken. Kjernen i saken, er at representantskapet i Norges Bank mener at mulige interessekonflikter må være eliminert før Tangen kan tiltre som leder for Oljefondet. Dette bygger på et syn om at lederen for Oljefondet ikke kan beholde eierposisjonene i sitt eget fondsselskap.

Selge eller ikke selge?

Mens hovedstyret og sentralbanksjefen mener at det er tilstrekkelig at mulige interessekonflikter for alle praktiske formål er håndtert. Hvilket bygger på det syn at det er tilstrekkelig at all forvaltning og kontroll av Tangens eierpost settes bort til en tredjemann i Tangens tid som leder av Oljefondet, og at en må følge de vanlige reglene for mulige interessekonflikter.

Slik jeg forstår det har nå våre folkevalgte sluttet seg til det syn som er forfektet av representantskapet. Nå ber de om at finansministere må gripe inn mot ansettelsen og med det slå fast representantskapets syn om at han må kvitte seg med eierpostene i eget fondsselskap om han ønsker å få jobben.

Det meste av den offentlige debatten har handlet om finansministeren kan eller ikke kan gripe inn. Flere ulike advokatfirma har blitt engasjert i det spørsmålet. Til og med lovavdelingen er blitt bedt om å belyse det spørsmålet. Det er et viktig og prinsipielt spørsmål om instruksjonsmyndighet og sentralbankens uavhengighet.

En vanlig problemstilling

Derimot har få drøftet det prinsipielle spørsmålet som denne saken egentlig handler om, nemlig hvordan mulige interessekonflikter skal håndteres ved tilsetningen i offentlige stillinger.

Dersom en skal legge til grunn at slike interessekonflikter må elimineres, som representantskapet i Norges Bank og et flertall av våre folkevalgte i finanskomiteen legger til grunn, vil dette ha konsekvenser for en rekke tilsettinger, og enda viktigere, det vil bryte fundamentalt med tidligere praksis på området.

Langvarige praksis for mulige interessekonflikter har vært håndtert av en rekke ulike regelsett, hvor kjernen er at en godtar at mulige interessekonflikter kan oppstå. Disse må da håndteres underveis med reglene i forvaltningsloven for inhabilitet og med et strengt straffansvar om reglene brytes, og enda strengere om noen misbruker sin posisjon til å berike seg selv.

Inhabilitet en løsning

Anvendt på Tangen-saken, må Nicolai Tangen som leder av Oljefondet anses inhabil når det skal tas beslutninger der han har en interessekonflikt. Disse konfliktene avgjøres fra gang til gang etter en konkret vurdering. Blir han å anse som inhabil, må beslutningen tas av andre. Dersom Tangen bryter disse reglene, følger det både potensiell ugyldighet, erstatningsansvar og straffansvar.

Dersom det er slik at mulige interessekonflikter må være eliminert før han får jobben, ville dette hatt konsekvenser for en rekke fremtredende tilsetninger den siste tiden. Et eksempel er den nye lederen for ØKOKRIM som har tilkjennegitt at han har interessekonflikter i en par saker som er til behandling. Det samme skjedde med Riksadvokaten i alt som har med NAV-skandalen å gjøre. Tangen kan, i prinsippet, eliminere sin interessekonflikt ved å selge sin eierandel i fondet sitt. Men verken ledere for ØKOKRIM eller Riksadvokaten kan kvitte seg med sine interessekonflikter.

Det er mulige interessekonflikter i svært mange ansettelser. Dette er egentlig helt ordinært. Problemet med Tangen-saken er at noe som det offentlige har langvarig praksis for å håndtere, mulige interessekonflikter, er blitt til en diskusjon om en kan tilsette en med slike mulige interessekonflikter.

Publisert: